Tag: badania rynku

Badania rynkowe


Badania rynkowe przeprowadza się w różnych celach, dlatego też do ich wykonywania stosowane są rozmaite metody. Każda sprawdzona agencja badań rynku jest w stanie dobrać technikę badawczą do oczekiwanych rezultatów, miejsca przeprowadzania badań czy stosownie do innych istotnych zmiennych.

Siła w różnorodności

Metodologia badań opinii jest tematem złożonym, bo stale się rozwija. Po części bazuje na podstawowych prawach logiki, podczas gdy w innych aspektach jest kształtowana zależnie od tego, w jakim celu oraz jaką drogą prowadzi się badania. Dzięki temu profesjonalna agencja może dobrać stosowną technikę dla danego klienta.

Badania ankietowe

Jedną z podstawowych metod działania w przypadku badań marketingowych są rzecz jasna badania ankietowe. Jest to metoda otrzymywania danych pierwotnych, polegająca na uzyskaniu bezpośrednich informacji od osoby ankietowanej. Oczywiście, podstawą takiego badania jest odpowiednio stworzony kwestionariusz ankietowy z listą pytań zamkniętych bądź otwartych (albo obu rodzajów).

Rodzaje badań opinii 

W przypadku badań ankietowych stosuje się kilka dróg pozyskiwania informacji do dalszej analizy. Stosowane są wywiady bezpośrednie w formie standaryzowanej (z kwestionariuszem pytań) oraz jakościowej (bez kwestionariusza). Alternatywą są wywiady telefoniczne z krótkimi, zorganizowanymi pytaniami w ramach kwestionariusza. Często stosuje się też ankiety prasowe oraz pocztowe, specjalnie tworzone do celów badań ankietowych. 

Obserwacja

Kolejną z metod przeprowadzania badań opinii są metody bazujące na obserwacji. Prowadzi się w tym zakresie trzy rodzaj obserwacji – bierną, kiedy osoba obserwująca ma tylko zapamiętywać fakty; aktywną, kiedy osoba uczestniczy w procesie tak jak osoby obserwowane. Ostatnia z metod to metoda laboratoryjna, kiedy obiekt obserwowany znajduje się w  sztucznie stworzonych do tego celu warunkach. 

Badania panelowe

Jako badania opinii do celów czysto marketingowych stosuje się badania panelowe, podczas których analizowane są informacje od konkretnej, ściśle określonej grupy badawczej zwanej również panelem. Zazwyczaj takie badania przeprowadzane są dla celów rynkowych.

Metody eksperymentalne

Badania opinii w ramach metod eksperymentalnych przeprowadza się w oparciu o rynek stworzony w niewielkich rozmiarach, na bazie naturalnej sytuacji rynkowej. To pozwala dokładnie analizować m.in. poziom optymalnych cen, wprowadzenie nowych produktów czy odpowiedniej formy reklamowej na podstawie zminiaturyzowanego, ale naturalnego rynku.

Badania rynku farmaceutycznego

 

Na rynku farmaceutycznym panuje dziś tak duża konkurencja jak nigdy dotychczas. Klient może zaopatrzyć się w wiele leków Rx, OTC oraz suplementów diety, których skład różni się jedynie niewielkimi detalami. Aby mieć szansę zaistnieć na rynku, koncerny farmaceutyczne muszą swoje działania starannie planować, dostosowując je do potrzeb docelowych klientów. Bardzo pomocne pod tym względem są badania i analizy rynku. Wdrożenie wniosków pozyskanych w ich ramach daje szansę m.in. poprawy wizerunku marki oraz wzrostu jej świadomości. Znacznie ułatwione jest zarazem opracowanie efektywnej strategii marketingowej, która pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Jakich obszarów mogą dotyczyć badania rynku?

Analizy rynku farmaceutycznego mogą odnosić się zarówno do leków dostępnych na receptę (OTC), jak i niewymagających ich okazania (OTC). Badania coraz częściej dotyczą również do produktów i marek suplementów diety (w tym zwłaszcza probiotyków) oraz kosmetyków.

W ramach projektów badawczych można zbadań potrzeby i przyzwyczajenia klientów oraz ich sposoby zachowania w sytuacji wystąpienia objawów mogących wskazywać na stan chorobowy. Istnieje także możliwość aby dowiedzieć się, z jakimi uciążliwościami zmagają się pacjenci w przypadku stosowania określonych preparatów. Badania rynku farmaceutycznego mogą poza tym skupić się na kwestii oceny opakowań leków, koncepcji reklamowych czy też identyfikacji skojarzeń z określonymi markami. Pozwalają również zidentyfikować najbardziej skuteczne kanały promocji oraz dystrybucji.

W ramach prowadzonych analiz firma farmaceutyczna ma także możliwość rozpoznania kwestii elastyczności cenowej, a także skłonności klientów do polecania określonych produktów swoim znajomym. Ponadto badania mogą dotyczyć weryfikacji jakości obsługi klienta w aptece czy też być skoncentrowane wokół analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kim mogą być respondenci?

Nasza firma realizuje badania z wszystkimi uczestnikami rynku farmaceutycznego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

1. kluczowych decydentów;

2. lekarzy oraz pozostałych członków personelu medycznego;

3. przedstawicieli producentów;

4. farmaceutów pracujących w aptekach;

5. liderów opinii.

6. menedżerów placówek medycznych;

7. pacjentów.

Pozwalamy odkryć jednostkowej insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku dla farmacji mają na celu zwłaszcza odkrycie insightów konsumenckich, rozumianych jako ukryte i niezaspokojone potrzeby klientów, odnoszące się do kwestii korzystania z produktów medycznych. Projekty badawcze realizujemy już od 15 lat, co pozwala nam zagwarantować wysoką rzetelność prowadzonych pomiarów.


 


 


 

 

Analizy rynku pracy

 

Rynek pracy rządzi się własnymi prawami lecz jak na każdym rynku, także i tutaj zaobserwować można mechanizmy generujące zmiany w czasie, a także problemy i szanse o różnych skalach i zasięgach. Wszystko to jest niezmierni istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, pracobiorców, jak i instytucji pośredniczących w pozyskaniu zatrudnienia.

 

Jakich obszarów mogą dotyczyć analizy rynku pracy?

Uwzględniając jego specyfikę, oferujemy Państwu kompleksową analizę lokalnych rynków pracy i panującej na nich sytuacji, zwłaszcza w zakresie problematyki:

 • kondycji sektorów przedsiębiorczości;
 • monitoringu deficytowych/nadwyżkowych zawodów i specjalizacji;
 • diagnostyki/prognoz rozwojowych w odniesieniu do gmin/powiatów/regionów.

 

Znajomość realnego popytu i podaży pracy umożliwia:

 • optymalne dopasowywanie form wsparcia do potrzeb poszukujących i oferujących pracę;
 • prognozowanie zapotrzebowania na wsparcie i wypracowywanie strategii pomocowych na najbliższe lata;
 • ocenę skuteczności dotychczas udzielonego wsparcia;
 • dobór optymalnej lokalizacji dla zakładu pracy;
 • odnalezienie nisz rynkowych, niezbędnych przy projektowaniu nowych biznesów;
 • optymalizację systemów wynagradzania/premiowania/motywowania pracowników.

 

Kim mogą być respondenci?

Aby każda nasza analiza rynku pracy była dokonana w sposób kompleksowy i wiarygodny, realizujemy badania z udziałem wszystkich uczestników rynku pracy, w tym m.in. z:

 • instytucjami rynku pracy;
 • przedsiębiorcami;
 • osobami bezrobotnymi;
 • osobami podejmującymi zatrudnienie.

 

Jakimi metodami pozyskujemy dane do analiz rynku pracy?

Z racji na mnogość aspektów prawnych, jakie obowiązują na rynku pracy, jego badanie prowadzimy zgodnie z metodologią, na którą powołują się wypracowane w tym zakresie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dane do naszych analiz rynku pracy gromadzimy, wykorzystując takie metody/techniki badawcze:

 • ilościowe: telefoniczne wywiady CATI, wywiady osobiste CAPI, wywiady internetowe CAWI, wywiady tradycyjne PAPI;
 • jakościowe: wywiady IDI/FGI, panele eksperckie.

 

Nasz proces badawczy, prócz samego pozyskania danych, obejmuje:

 • opracowanie narzędzi badawczych;
 • dokonanie pomiaru (ankietyzacji/wywiadów);
 • analizę zebranego materiału badawczego;
 • sformułowanie wniosków i wynikających z nich rekomendacji;
 • opracowanie zbiorczego raportu końcowego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie analizy Rynu pracy. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Analizy rynku medycznego – uzyskaj cenną wiedzę biznesową

 

Poszukujesz sprawdzonych sposobów na usprawnienie funkcjonowania podmiotu farmaceutycznego lub ośrodka świadczącego usługi medyczne. Cenną z biznesowego punktu widzenia wiedzę można zdobyć decydując się na przeprowadzenie analizy konkurencji lub projektu  w zakresie medical market research. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone oraz jakie konkretne korzyści mogą przynieść.

Healthcare market research

Prowadzenie badań rynku farmaceutycznego może zakładać wykorzystanie różnego rodzaju metod ilościowych oraz jakościowych, a także dobieranych w ich ramach technik. Ostatecznego wyboru warto dokonać z uwzględnieniem pytań, na jakie projekt medical market research będzie odpowiadał, a także możliwości ze strony respondentów.

Jeżeli na przykład zamierzamy zrealizować badania na pacjentach w wieku powyżej 50 roku życia, wówczas warto mieć na uwadze, że osoby takie niekoniecznie są biegłe w obsłudze urządzeń elektronicznych. Dlatego też uzasadnienie będą miały badania ankietowe CATI, polegające na rozdaniu formularzy ankietowych, na przykład w poczekalni do lekarza. Takie rozwiązanie zapewni uzyskanie dużego response rate, gdyż badani nie muszą poświęcać dodatkowo swojego wolnego czasu.

W sytuacji natomiast gdy grupą docelową w badaniu są osoby młode, nic nie stoi wtedy na przeszkodzie ku temu, aby zdecydować się na wykonanie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Warto przeprowadzić badania chociażby z użyciem techniki CAPI – wówczas badani wypełniają ankietę na urządzeniu mobilnym z  zainstalowaną aplikacją służąca realizacji badań rynku medycznego.

Badania jakościowe medical market research

Bardzo wartościowe wnioski można także uzyskać podejmując decyzję o wykonaniu badań o charakterze jakościowym. W trakcie wywiadów indywidualnych oraz grupowych możliwe jest pozyskanie indywidualnych insightów konsumenckich. Są to wnioski oparte na analizie ukrytych, albo nie do końca uświadamianych potrzeb i preferencji odnośnie nabywania leków bez recepty, Rx czy innych produktów oferowanych przez podmioty farmaceutyczne.

Warto zaangażowanych decydentów do badania

Błędem byłoby jednak ograniczanie się jedynie od pozyskiwania opinii pacjentów, gdyż o tym czy zakupią oni produkt określonej marki decydują często rekomendacje ze strony pracowników medycznych lub farmaceutów. W związku z tym wartym rozważenia rozwiązaniem jest zaproszenie takich osób do badań w celu rozpoznania wizerunku marki leków oraz zweryfikowania częstotliwości ich polecania. Lekarze i pracownicy aptek mogą także dostarczyć wartościowych informacji w zakresie planowania kampanii marketingowej.

Nie pozwól się wyprzedzić konkurencji

Jeżeli zatem pragniesz osiągnąć dominującą pozycję na rynku medycznym, musisz stale pozyskiwać informacje dotyczące podejmowanych przez konkurencję działań, a także rozpoznawać potrzeby klientów z docelowych grup. Decyzja o realizacji projektu medical market research to najlepszy krok, jaki możesz wykonać w celu osiągnięcia sukcesu w branży farmaceutycznej.

 

Analizy konkurencji, czyli jak osiągnąć dominującą pozycje na rynku

Konkurencja nie śpi. To hasło bardzo dobrze zna każda firma. I to nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale i praktycznym. Obecność na rynku to bowiem nie tylko kwestia tego, czy uda się nam przetrwać, ale też kwestii nieustannej wręcz walki o klienta, który, jeśli nie znajdzie u nas tego, czego szuka, po prostu pójdzie do kogoś innego.

Istota analizy konkurencji

Analizy konkurencji to szereg działań o charakterze badawczym, których celem jest zidentyfikowanie oraz monitoring konkurencji. I chodzi tutaj nie tylko o konkurentów obecnych, ale również o tych potencjalnych, którzy mogą mieć realny wpływ na naszą pozycję na rynku. Co poddawane jest analizie? Wszystkie czynniki, które mają wpływ na pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku.

Konkurencja pod lupą

Jeśli zależy nam na rzetelnych analizach konkurencji, musimy przeprowadzić je niezwykle kompleksowo. Oczywiście nie my sami, ale firma, która badaniami rynku zajmuje się zawodowo. A co konkretnie jest analizowane? Po pierwsze strategia konkurencji, a wraz z nią jej plany i cele. Kolejnym aspektem są mocne i słabe strony oraz wzorce zachowań. W tym wszystkim chodzi o to, żeby asortyment podmiotu, który chce znać swoją konkurencję, porównać z asortymentem innych działających na rynku przedsiębiorstw.

Cztery poziomy analizy

W literaturze przedmiotu poświęconej analizom konkurencji możemy spotkać się z twierdzeniem, że obejmować one mogą cztery główne poziomy. Pierwszy z nich dotyczy marki, a mówiąc konkretniej produktów i usług zbliżonych do tych, które oferuje konkurencja. Drugi poziom to gałąź, czyli wszystkie produkty podobne, także te, które różnią się ceną. Trzeci poziom obejmuje formę produktu, a więc przedsiębiorstwa, których produkowane dobra mają ten sam cel. Ostatni zaś poziom to poziom ogólny obejmujący przedsiębiorstwa, które konkurują o ten sam segment nabywców.

Po co firmom taka analiza?

Analizy konkurencji zawsze mają jasny i sprecyzowany cel. Ten ogólny koncentruje się wokół możliwości przygotowania strategii działania na przyszłość, a tym samym osiągnięcia założonych celów. Dzięki takim analizom można obiektywnie ocenić własną sytuację na rynku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na polskim rynku nie ma dziś czegoś takiego jak monopol. Rosnąca konkurencja po prostu zmusza nas, aby być atrakcyjnym w oczach potencjalnych klientów.

Analiza konkurencji to nie działanie szpiegowskie, ale działanie perspektywiczne. Jego zadaniem jest pomóc przedsiębiorstwu wypłynąć z morza konkurencji i zająć na rynku stabilną i bezpieczną pozycję.

Jakich informacji może dostarczyć analiza rynku zdrowej żywności?

Rynek ekologicznej żywności dynamicznie się rozwija i każdego roku coraz więcej Polaków chce się zdrowo odżywiać. Jesteśmy w stanie zapłacić znacznie więcej za produkt z logo wskazującym na to, że został on wyprodukowany ekologicznymi metodami. Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy rynku jednoznacznie wskazują, że wartość tego rynku już niebawem może przekroczyć kwotę miliarda złotych. Dowiedz się zatem w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone.

 

W jaki sposób przebiega profesjonalna analizy rynku?

 

Badania takie mają na celu przede wszystkim oszacowanie przybliżonej wartości segmentu zdrowej żywności, a także jego wielkości. Konieczne jest w związku z tym zidentyfikowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących w branży. Są to najczęściej sklepy internetowe oraz tradycyjne punkty sprzedaży żywności eko. Coraz częściej możemy także spotkać się z jedzeniem ekologicznym w popularnych dyskontach oraz supermarketach.

 

Aby dotrzeć do takich informacji trzeba przeprowadzić analizę rynku metodą desk research. Koniecznie jest dotarcie do danych zastanych, publikowanych przez różnego typu instytucje publiczne na czele z Głównym Urzędem Statystycznym. Pozyskamy z tego właśnie źródła informacje na temat przychodów przedsiębiorstw, a także skali ich działalności. Będziemy mogli także pozyskać informacje na temat wartości spożycia poszczególnych typów produktów żywnościowych w polskich gospodarstwach domowych. Poddamy także analizie dane demograficzne, które mogą w ogromnym stopniu wpływać na kształtowanie w przyszłości rynku ekologicznej żywności.

 

Analiza rynku pod kątem prawnym oraz politycznym

 

Ogromny wpływ na dynamikę rozwoju branży eko wywierają także bieżące zmiany w prawie handlowym. Warto w związku z tym na bieżąco śledzić planowane o wdrożenia zmiany przez polityków partii rządzących. Dzięki temu możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać ewentualne kierunki rozwoju.

 

Badania z udziałem dystrybutorów oraz klientów końcowych

 

Dane pozyskane w toku analizy desk research mogą jednak okazać się być niewystarczające, aby móc dogłębnie rozpoznać rynek. Konieczne może okazać się ich poszerzenie o opinie klientów oraz podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję. Ważne jest zidentyfikowanie profilu docelowego klienta – zwłaszcza pod kątem stylu dokonywania zakupów, cech demograficznych oraz osobowościowych. Warto dowiedzieć się co skłania klientów do sięgania po ekologiczną żywność, jakie ceny są w stanie zaakceptować, a także w jakich miejscach dokonują oni zakupów.

 

Wyobraź sobie także taką sytuację, iż rolnicy są zmuszeni znacząco podnieść ceny z uwagi na bardzo ograniczone plony, spowodowane przymrozkami czy innymi niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Przeprowadzając indywidualne wywiady z dystrybutorami będziemy mogli odkryć różnego rodzaju bariery, mogące przyczynić się do zahamowania dynamiki w branży.

 

Podsumowanie

 

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku żywności ekologicznej dostarcza zatem bardzo ciekawych informacji, które mogą pomóc producentom i dystrybutorom żywności w planowaniu działań sprzedażowych oraz marketingowych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach branża to rozwijać się będzie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i najpóźniej do 2020 roku przekroczy wartość jednego miliona złotych.

Analiza rynku i jej pułapki

Podstawowa analiza rynku jest dzisiaj prowadzona niemalże przez każdego i wszędzie. Przynajmniej jeśli chodzi o działania przedsiębiorców gospodarczych. Nie można się temu wcale dziwić. W końcu prywatny przedsiębiorca wchodząc na rynek ryzykuje swoimi własnymi pieniędzmi i tym samym przyszłością swoją i swojej rodziny. Jest to problem i poprzez analizy rynku próbuje się zmniejszać poziom ryzyka. Nie jest to łatwe.


Problem z dostępnością danych


Zazwyczaj największym problemem jest dostępność danych. Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed analitykiem, jest określenie wielkości rynku i dochodowości działań na nim prowadzonych.

Samo określenie wielkości rynku okazuje się zaskakująco trudne, ponieważ najprościej byłoby to zrobić analizując chociażby wielkość sprzedaży podmiotów na rynku. Te jednak niechętnie dzielą się takimi danymi, a często je wręcz ukrywają. Co więcej, nie mają one najczęściej żadnych obowiązków sprawozdawczych poza obowiązkami podatkowymi i służącymi do nie zawsze użytecznych statystyk publicznych. To wszystko powoduje, że analiza rynku nieraz staje się niemalże wróżeniem z fusów.

Problem z rentownością jest analogiczny, ponieważ takich danych już na pewno żadna firma nie przekaże po dobroci. Są to jej chronione dane handlowe i tylko niektóre podmioty mają obowiązek ich podawania, na przykład podmioty giełdowe. Nawet w ich przypadku dostaniemy jednak jedynie dane zbiorcze, z których trudno jest wywnioskować konkretne kwestii.


Czynniki trudne do przewidzenia


W ramach każdej analizy rynku zazwyczaj dążymy do określenia, jakie poniesiemy koszty w związku z prowadzeniem działalności i jak będzie się rozwijał nasz biznes wraz z całym rynkiem. Pierwszy z tych czynników da się jeszcze w miarę przewidzieć, ale drugi często ogranicza się tak naprawdę do pobożnych życzeń.

W przypadku dowolnej działalności można zazwyczaj precyzyjnie przeanalizować koszty podstawowych procesów technologicznych. Da się na przykład określić, ile kosztuje wyprodukowane gwoździa i jego dostawa do klienta. Jeśli jednak nasz gwóźdź ma być promowany na konkurencyjnym rynku i ma być sprzedawany przez sieć partnerów, okazuje się, że zaczynają się schody i wiele rzeczy trzeba zgadywać.

Rozwój rynku da się przewidywać, ale jak z każdą prognozą, im dłuższa perspektywa czasowa, tym większa pojawia się niepewność. Zmiany rynkowe przewiduje się łatwo zakładając, ze otoczenie rynkowe jest stabilne, ale zawsze zmiana jednego czynnika o dowolnym charakterze może wszystko postawić na głowie.

Nauka, która pomaga zrozumieć społeczeństwa

Przeprowadzanie projektów badawczych związane jest z zachowaniem odpowiednich procedur i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji. Skuteczność takich projektów zależy od umiejętności oraz wiedzy, którą posiadają badacze – czy to informatycy czy socjolodzy. Praca, która zostanie przez nich wykonana ma wpływ na efekty badania.

 

Socjologia pozwala zrozumieć świat

W obrębie badań przeprowadzanych na grupach społecznych szczególne miejsce zajmuje socjologia, która jest nauką o społeczeństwie, grupach oraz instytucjach. Za jej przedmiot uznaje się zjawiska oraz procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Ponadto socjolog (praca, którą on wykonuje) odnosi się do:

 • badania struktur zbiorowości;
 • zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach;
 • sił skupiających/rozbijających zbiorowości;
 • przekształceń zachodzących w zbiorowościach.

 

Cel: dowiedzieć się maksymalnie dużo

Socjologia stanowi dziedzinę wiedzy, która jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, a wśród jej funkcji wyróżnia się:

 • funkcję diagnostyczną;
 • funkcję teoretyczną;
 • funkcję socjotechniczną.

W kontekście funkcji teoretycznej tworzy się koncepcje oraz modele teoretyczne, które oparte są na przeprowadzonych badaniach. Koncepcje te oraz modele służą do porządkowania wiedzy.

 

Obiektywność to cecha najpotrzebniejsza

Socjologia jako nauka ma w swoich założeniach być obiektywna oraz autonomiczna. Problem, który napotyka się w kwestii przeprowadzanych badań dotyczy zaangażowania się w badane zjawisko. Umiejętność zachowania obiektywnej postawy można uznać za wymaganie, które stawiane jest socjologowi. Praca, którą on wykonuje ma wpływ na:

 • wiedzę o społeczeństwie, w którym się żyje;
 • możliwość zastosowania skutecznych rozwiązań;
 • zwiększenie świadomości społecznej.

Przede wszystkim dzięki przeprowadzanym badaniom w obszarze społeczeństwa można pozyskać wiedzę na temat przyczyn występowania konkretnych zjawisk oraz określić ich skutki z uwzględnieniem ich znaczenia dla całości społeczeństwa.

 

Wiedza, która przemienia się w działanie

Dzięki wykorzystaniu wiedzy ekspertów można przeprowadzać znakomite procesy badawcze, które dostarczą potrzebnej wiedzy. Poprzez zastosowanie fachowej wiedzy, którą posiada socjolog, praca przez niego wykonana może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim do wydobycia informacji, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zjawisk i przemian.

Panele stworzone dla ankietowanych

Zwracając uwagę na potrzebę podtrzymywania dobrych relacji z klientem należy odnieść się do wielości metod, które umożliwiają nawiązywanie kontaktu z odbiorcami rynku. Do jednej z takich metod należy panel konsumencki, który jest miejscem, w którym gromadzą się grupy osób zainteresowanych wypełnianiem płatnych ankiet. Co więcej przeprowadzane tam badania związane są z obniżeniem kosztów procesów badawczych oraz ze skróceniem czasu analizy pozyskanych danych.

 

Badanie koncentruje się wokół ankietowanego

Chcąc uzyskać rzetelne informacje na temat opinii, postaw, motywacji bądź przekonań klientów należy zadać im pytania, które pozwolą na wydobycie informacji. Kierując się w stronę paneli konsumenckich należy pamiętać, iż:

 • ankiety są dostępne dla każdego kto posiada dostęp do Internetu;
 • lepiej sprawdzają się w kwestii badania młodych grup odbiorców;
 • pozwalają zadbać o komfort ankietowanego;
 • umożliwiają wzmocnienie poczucia anonimowości.

Dzięki przeprowadzeniu badania drogą internetową możliwe staje się motywowanie jego uczestników. Panele w tym celu wykorzystują metodę przyznawania punktów, które można wymieniać na konkretne rzeczy.

 

Nowe możliwości ankiety

Co więcej panele takie umożliwiają prezentowanie treści audiowizualnych, co wzmacnia nie tylko przekaz ankiety, ale także pozwala na:

 • badania koncentrujące się na obrazach;
 • badania skupione na dźwięku;
 • przebadanie różnych elementów pod względem estetyki;
 • dopasowanie elementów kolorystycznych czy dźwiękowych.

Pozyskane wyniki mogą przyczynić się do wybrania skutecznej ścieżki reklamy, ale także mogą posłużyć do zbadanie wartości odbiorców produktów. Wartości te zaś umożliwią nakierowanie prowadzonych działań w taki sposób, aby zapewniły realizację tychże.

 

Tego nie zapewni ci papierowa ankieta

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich można przeprowadzać tak krótkie i proste ankiety, jak skomplikowane oraz wymagające od ankietowanego poświęcenia większej ilości czasu. W kontekście przeprowadzanej ankietyzacji panele takie zapewniają:

 • zastosowanie pytań filtrujących;
 • logiczny przebieg ankiety;
 • wyzbycie się przez ankietowanego poczucia bycia ocenianym;
 • wysłanie zaproszenia użytkownikom do uczestnictwa w badaniu.

 

Skuteczne znaczy zgodne z prawdą

Wzmacniając w ankietowanym poczucie bezpieczeństwa oraz odcinając go od bezpośredniej oceny przez ankietującego zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Dlatego też panel konsumencki można traktować jako metodę prostą, szybką, skuteczną i realizującą potrzeby oraz wymagania odbiorców badania.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Metoda, która daje nowe możliwości

Pozwalają one na dotarcie do szerokiego grona odbiorców przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych. Tym samym podejmowany projekt badawczy może odnosić się do rozmaitych kwestii, a sama realizacja badania pozbawiona jest obciążenia, którym może być efekt ankietera.

 

Badanie nie dla wszystkich

Uwzględniając pojawiające się wyzwania należy zaznaczyć, że metody zorientowane na internetowym kontakcie z ankietowanym:

 • nie wywołują presji na badanym;
 • zapewniają komfort ankietowanemu;
 • zwiększają szansę otrzymania prawdziwych odpowiedzi;
 • pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych.

Jednak należy zauważyć, iż badanie online nie nada się do badania wszystkich grup. Przede wszystkim metoda ta nie okaże się trafna, jeśli badaniu będzie podlegała grupa osób starszych, którzy to często nie posiadają dostępu do Internetu lub nie potrafią go swobodnie obsługiwać.

 

Ankietowany na właściwej pozycji

Za jedną z największych zalet badań przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu można uznać swobodę wypowiedzi:

 • ankietowany mówi to, co ma na myśli;
 • badany nie czuje się oceniany;
 • ankieter nie wywołuje presji nad żadnym uczestnikiem badania.

Stąd też pozyskane dane można uznać za pełnowartościowe oraz wnoszące konkretny głos w rozwój badanego zagadnienia. Przywołane badania w szczególności ceni się za komfortową pozycję ankietowanego, co pozwala mu na zachowanie prawdomówności.

 

Proces, który daje szanse

Same procesy badawcze przeprowadza się, aby zrozumieć zachodzące zdarzenia oraz zyskać szansę na polepszenie swojej pozycji bądź jej umocnienie. Jeśli proces badawczy będzie opierał się na badaniu online zyska się szansę na:

 • swobodny kontakt z odbiorcami;
 • szybką analizę wyników;
 • monitorowanie postępów badania;
 • naprawianie wychwyconych błędów.

 

Klient pozwala zrozumieć…

Warto zapamiętać, że podejmowane działania nakierowane są na wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych. Informacje, które zostaną pozyskane w procesach badawczych powinny zostać wykorzystane w założonym celu. Badania online korzystając z nowoczesnej formy kontaktu umożliwiają wprowadzanie nowych wartości w kontakcie z klientami, a tym samym otwierają drogę do lepszego zrozumienia faktycznej sytuacji. Dzięki wsłuchaniu się w głos odbiorcy możliwym jest udoskonalenie swojej oferty oraz podjęcie nowych wyzwań.

Na czym koncentrują się badaniu ruchu turystycznego?

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że badanie ruchu turystycznego jest złożonym projektem, który w zakresie realizowanych działań odnosi się do wielu aspektów badanego rynku.

 

Badanie musi odnosić się do całości zjawiska

Mówiąc o projektowaniu przebiegu badania należy uwzględnić takie etapy jak:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Każdy z tych etapów pozwala na ujmowanie badanego zjawiska w konkretnych ramach, a w związku z tym daje także szansę na przedstawienie zagadnienia z wykorzystaniem różnych perspektyw składających się na całość zjawiska. Odnosząc się do badań ruchu turystycznego można zauważyć, że złożoność przedmiotu badania odpowiada potrzebie wykorzystania wyspecjalizowanych narzędzi.

 

Do czego może odnosić się badanie?

Realizując projekty badawcze nakierowane na turystykę można określić takie kwestie jak:

 • wielkość/sezonowość ruchu turystycznego;
 • strukturę społeczną grup turystów;
 • preferencje turysty dotyczące np. gastronomii, atrakcji turystycznych, organizacji wyjazdu, wyboru miejsc noclegowych itp..

Dzięki pozyskaniu rozmaitych danych można uzyskać informacje na temat wydatków poniesionych przez turystów na określonym regionie, a także określić pozycję badanego regionu w kontekście atrakcyjności w odniesieniu do innych konkurencyjnych miejsc.

 

Narzędzia budują możliwości procesów

Jednak podstawą do pozyskania tych danych w toku badania ruchu turystycznego jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków pozwolą na:

 • dotarcie do określonej grupy odbiorców;
 • uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w narzędziu;
 • zauważenie nowych powiązań, korelacji;
 • właściwą analizę i przedstawienie wniosków.

Stąd też wybierając odpowiednie narzędzia można przeprowadzać procesy, które będą koncentrować się na postawionym celu oraz inspirować do pogłębienia badanego tematu.

 

Rozwój bierze się w wykorzystanych możliwości

Widząc w procesie możliwości rozwoju należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać posiadane zasoby, które pozwolą na usprawnienie podejmowanych działań. Jednocześnie warto zauważyć, że badanie ruchu turystycznego powinno na każdym etapie swojego działania realizować postawiony cel z uwzględnieniem specjalistycznych narzędzi.

Badanie znajomości marki

Jedynym z elementów wizerunku firmy, jest jej marka, którą można określić, jako symbol, nazwę czy znak graficzny, który został stworzony w celu wyodrębnienia firmy wytwarzającej dany produkt, od innych firm konkurencyjnych. Dzięki graficznemu przedstawieniu stanowi ona rodzaj emocjonalnego bodźca, który jest pierwszym elementem trafiającym do potencjalnego klienta.

Kształtowanie świadomości marki odbywa się poprzez utrwalenie jej wizerunku
wśród konsumentów. Określenie dokładnej pozycji marki w środowisku rynkowym umożliwia wykreowanie odpowiedniej strategii rozwoju oraz dobór, jak najskuteczniejszych działań promocyjnych. Świadome kreowanie wizerunku marki ma bezpośrednie przełożenie na jej rozpoznawalność oraz poziom zaufania klientów w stosunku do firmy. Dzięki tak powstałemu przywiązaniu klientów, może dojść do podniesienia sprzedaży oraz wzrostu zysków w danym przedsiębiorstwie. Efektem uświadomienia sobie przez konsumenta, iż określona marka zaspokaja jego potrzeby, jest powstanie stałego przywiązania do określonego produktu danej firmy. W ten sposób wytworzony zostaje rodzaj więzi emocjonalnej w wyniku, której klient pomimo pojawienia się nowości na rynku pozostaje wierny swojemu produktowi. W celu jak najlepszego poznania preferencji konsumentów wobec marki należy pozyskać informacje dotyczące oczekiwań konsumenckich wobec cech produktowych, a także stopnia zapotrzebowania na dany produkt na rynku. Niezbędne w utrwaleniu wizerunku marki, jest oszacowanie czynników, które mogą stanowić barierę do dokonywania zakupu danych produktów. Pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub utrwalenia wizerunku już istniejącego towaru. Umiejętność identyfikacji istnienia marki w świadomości konsumentów umożliwia skuteczniejsze planowanie działań promocyjnych, co może wiązać się bezpośrednio ze wzrostem dochodów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest także dokonanie weryfikacji rozpoznawalności marki wśród istniejących już na rynku marek konkurencyjnych.

 

W oparciu o powstały wizerunek marki można opracować strategię zmierzającą do utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Strategia jest tym, co pozwala organizacji wypracować swoją tożsamość oraz utrzymać ją w dłuższej perspektywie czasowej. Prowadzi ona również do osiągnięcia wcześniej zamierzonego przez przedsiębiorstwo celu. Prawidłowa funkcjonalność stworzonej strategii marki zależna, jest od kilku charakterystycznych elementów. Aby proces budowania tożsamości przebiegał bez zakłóceń należy określić: misję, wizję wiążącą się z uzasadnieniem istnienia marki oraz charakter marki, czyli jej osobowość i styl.

 

Budowanie świadomości marki ma, więc znaczący wpływ na powstanie wizerunku firmy. Dzięki niej możliwe, jest powstanie elementów wyróżniających przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Także konsument uzyskuje informacje, dzięki którym w łatwy sposób może dostrzec pożądane przez siebie produkty. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo mają charakter długotrwały i zmierzają do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.