Tag: analiza statystyczna

Funkcja obliczeń w procesach badawczych

Przeprowadzane badania skupiają się na pozyskiwaniu danych, które zostaną poddane odpowiedniej analizie i interpretacji. Obliczenia statystyczne wspierają proces analizy danych oraz pomagają na wysnucie odpowiednich wniosków. Jako że podejmowane badania mogą służyć różnym celom należy w skonkretyzowany sposób określić cel procesu.

 

Dane powiedzą więcej niż myślisz

Przeprowadzenie analizy zbiorów danych umożliwia:

 • stworzenie uogólnionego opisu cech/zmiennych;
 • odkrycie i wskazanie zależności między zmiennymi;
 • weryfikację hipotez statystycznych.

Jako że w procesach badawczych otrzymuje się bardzo wiele danych, a ich analiza niejednokrotnie jest pracochłonna stosuje się odpowiednie metody obliczeń statystycznych, które usprawniają przeprowadzane procesy oraz umożliwiają formułowanie odpowiednich wniosków wynikających z przeprowadzanych projektów badawczych.

 

Każdy etap badania jest najważniejszy

Na trafność otrzymanych procesów badawczych wpływ ma każdy z etapów badania. Od właściwie skonstruowanego celu badawczego, poprzez dobór próby i metod badawczych, aż do analizy danych oraz wykorzystania pozyskanej wiedzy. Sama próba badawcza możne zostać dobrana w sposób:

 • losowy – wszystkie jednostki populacji mają taką samą szansę na znalezienie się w populacji badanej;
 • celowy - jednostki dobierane są w sposób arbitralny.

 

O tym musisz wiedzieć

Wstępna analiza danych opiera się na uwzględnieniu ilości danych, ich typu oraz uwzględnia występujące braki i zastanawia się, w jaki sposób można je zastąpić. W kontekście typu danych wyróżnia się ich charakter ilościowy bądź jakościowy. Zaś co ilości danych uwzględnia się takie kwestie jak ilość zmiennych czy przypadków. Co do metod badawczych, którymi można się posłużyć w procesie badawczym dzielą się one na:

 • ilościowe – koncentrujące się na ilościowym wymiarze zjawiska;
 • jakościowe – skupione na wyjaśnieniu badanego zjawiska.

Obliczenia statystyczne mają za zadanie wesprzeć prace podejmowane przez badacza, a także skrócić proces pozyskiwania rzeczywistych danych. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe staje przeprowadzanie prawidłowych obliczeń na bardzo dużych zbiorach danych.

 

Obliczenia to nie wszystko…

Niezależnie od celu badania czy wybranego narzędzia badawczego do pozyskanych danych należy podchodzić z dużą uważnością. Przeprowadzanie procesów badawczych wymaga od badacza umiejętności dystansowania się od przeprowadzanych badań oraz własnych założeń względem podejmowanych działań. Zastosowanie obliczeń statystycznych powinno natomiast wspierać i ułatwiać podejmowane działania.

Wpływ opakowania na sprzedaż produktu

Szukając w społeczeństwie wiedzy na temat ich członków warto odnieść się do badań statystycznych, które pozwolą na zobrazowanie występujących w społeczeństwie trendów i pojawiających się wymagań. Zmiany, które następują posiadają dynamiczny charakter, a od ich zrozumienie zależy powodzenia prowadzonych działań.

 

O tym może powiedzieć badanie

Branża farmaceutyczna zdając sobie sprawę z ważności głosu konsumentów stara się zapoznać z ich oczekiwaniami, a tym samym spełnić stawiane wymagania. Badania statystyczne mogą przydać się na przykład w kwestii wybrania właściwego opakowania produktu, gdyż uwzględnią one:

 • zwyczaje i potrzeby klientów;
 • elementy opakowania mające wpływ na wybór produktu;
 • określenie relacji między zakupem danego produktu a jego aspektem wizualnym;
 • miejsca, w których kupowane są produkty;
 • informacje, których klient spodziewa się na opakowaniu.

 

Wiedza, która przyda się w działaniu

Chcąc pozyskać informacje, które będą zawierać w sobie maksymalnie dużo danych korzysta się w projektach badawczych zarówno z metod ilościowych i jakościowych. Pozwala to na ujęcie badanego zagadnienia z różnych perspektyw oraz pozyskanie informacji o charakterze liczbowym oraz wyjaśniającym zachodzące zjawisko.

Przeprowadzone badanie w obrębie przykładnego tematu wykazały, że:

 • najwięcej ankietowanych (97%) korzysta z apteki w celu zakupu leków;
 • na zakup leków online zdecydowało się 7% badanych;
 • zakup leków w aptece postrzegany jest jako bezpieczniejszy niż w przypadku zakupów online.

 

Informacje szczególnie ważne

Respondenci najczęściej na opakowaniu poszukują informacji na temat daty ważności danego produktu, a także jego zastosowania. Stosunkowo wysoko uplasowały się także informacje dotyczące dawkowania leków oraz możliwych skutków ubocznych. Ważną informacją jest również skład leku. Badania statystyczne dowodzą, iż szczególnie istotne dla klientów jest:

 • czytelność opakowań;
 • ochrona leku przed mogącymi mieć miejsce uszkodzeniami mechanicznymi;
 • ochrona przed wpływem światła, wilgoci, temperatury.

Rzadko wskazywano na takie cechy opakowań jak ich twardość, użycie materiałów ekologicznych czy też wymiary. Natomiast najrzadziej został wskazany kolor opakowania.

 

Ku rozwojowi…

Przeprowadzenie badań zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego zarządzania swoim produktem bądź wejścia na rynek. W kontekście zrealizowanych badań statystycznych można pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą oczekiwań, motywacji oraz potrzeb konsumentów, których decyzje wpływają na mogący nastąpić wzrost.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Badania ankietowe od 4 zł.