Tag: obliczenia statystyczne

Funkcja obliczeń w procesach badawczych

Przeprowadzane badania skupiają się na pozyskiwaniu danych, które zostaną poddane odpowiedniej analizie i interpretacji. Obliczenia statystyczne wspierają proces analizy danych oraz pomagają na wysnucie odpowiednich wniosków. Jako że podejmowane badania mogą służyć różnym celom należy w skonkretyzowany sposób określić cel procesu.

 

Dane powiedzą więcej niż myślisz

Przeprowadzenie analizy zbiorów danych umożliwia:

  • stworzenie uogólnionego opisu cech/zmiennych;
  • odkrycie i wskazanie zależności między zmiennymi;
  • weryfikację hipotez statystycznych.

Jako że w procesach badawczych otrzymuje się bardzo wiele danych, a ich analiza niejednokrotnie jest pracochłonna stosuje się odpowiednie metody obliczeń statystycznych, które usprawniają przeprowadzane procesy oraz umożliwiają formułowanie odpowiednich wniosków wynikających z przeprowadzanych projektów badawczych.

 

Każdy etap badania jest najważniejszy

Na trafność otrzymanych procesów badawczych wpływ ma każdy z etapów badania. Od właściwie skonstruowanego celu badawczego, poprzez dobór próby i metod badawczych, aż do analizy danych oraz wykorzystania pozyskanej wiedzy. Sama próba badawcza możne zostać dobrana w sposób:

  • losowy – wszystkie jednostki populacji mają taką samą szansę na znalezienie się w populacji badanej;
  • celowy - jednostki dobierane są w sposób arbitralny.

 

O tym musisz wiedzieć

Wstępna analiza danych opiera się na uwzględnieniu ilości danych, ich typu oraz uwzględnia występujące braki i zastanawia się, w jaki sposób można je zastąpić. W kontekście typu danych wyróżnia się ich charakter ilościowy bądź jakościowy. Zaś co ilości danych uwzględnia się takie kwestie jak ilość zmiennych czy przypadków. Co do metod badawczych, którymi można się posłużyć w procesie badawczym dzielą się one na:

  • ilościowe – koncentrujące się na ilościowym wymiarze zjawiska;
  • jakościowe – skupione na wyjaśnieniu badanego zjawiska.

Obliczenia statystyczne mają za zadanie wesprzeć prace podejmowane przez badacza, a także skrócić proces pozyskiwania rzeczywistych danych. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe staje przeprowadzanie prawidłowych obliczeń na bardzo dużych zbiorach danych.

 

Obliczenia to nie wszystko…

Niezależnie od celu badania czy wybranego narzędzia badawczego do pozyskanych danych należy podchodzić z dużą uważnością. Przeprowadzanie procesów badawczych wymaga od badacza umiejętności dystansowania się od przeprowadzanych badań oraz własnych założeń względem podejmowanych działań. Zastosowanie obliczeń statystycznych powinno natomiast wspierać i ułatwiać podejmowane działania.

Profesjonalna analiza danych

 

Świat opinii i informacji

Nasz świat jest przestrzenią opinii publicznej. W łatwy i przystępny sposób możemy zarówno dowiedzieć się czegoś o preferencjach innych osób, jak i wyrazić własną opinię. Nie ma dnia, w którym nie podejmujemy pewnych decyzji, które mogą mieć wpływ na to, co zrobią inni. Stąd w przestrzeni Internetu i w rzeczywistości pozawirtualnej ogrom badań i sondaży, których zadaniem jest przede wszystkim dostosowywanie szerokiego wachlarza produktów i usług do potrzeb użytkowników. Zgromadzone w ten sposób informacje, aby poprawić standardy naszego życia, wymagają następnie odpowiedniego przetworzenia i przedstawienia oraz interpretacji.

 

Rola eksperta

Aby uzyskać wiarygodne wyniki badania społecznego należy zaufać ekspertom. Najważniejszy jest ich udział w części procesu badawczego zwanej analizą danych. Dobrze przeprowadzona analiza danych dostarcza ona wiedzy poszczególnych elementach świata badanych, ich oczekiwaniach i potrzebach, którą następnie należy przełożyć na wskazówki do konstrukcji odpowiedniej strategii produktu lub usługi oraz stosowne działania marketingowe. Wysokiej jakości rozpoznania poczynione w ten sposób pozwolą firmie na stały rozwój ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb konsumentów.

 

Kwestia interpretacji

Internet obfituje w informacje oraz wyniki badań, które niejednokrotnie dają złudzenie wyczerpania tematu. Jednak każde zagadnienie jest inne – tak, jak wyjątkowy jest nasz produkt i marka – dlatego jedynym właściwym rozwiązaniem jest dedykowane badanie, analiza i interpretacja z udziałem profesjonalnych statystyków i badaczy. Źle przeprowadzona analiza danych okaże się w najlepszym razie marnotrawstwem czasu i zasobów – gwarancją pewności wyników są wykwalifikowani specjaliści.

 

Co i jak?

Desk research, analiza treści, wtórna analiza statystyczna – oto niektóre metody, jakimi posługujemy się przy odczytywaniu zastanych danych. Dobra analiza zależy od wielu czynników. Uwzględnia różnorodność odpowiedzi, określa właściwe ścieżki interpretacyjne i ułatwiając wybór strategii zaradczych. Dane statystyczne same w sobie mogą wydawać się tylko zbiorem liczb, a jednak wprawne oko statystyka dostrzeże zawsze kluczowe prawidłowości, przyczyniające się do zrozumienia sukcesów i porażek badanych projektów.

 

Świat analizy danych

W dobie wszechobecnej statystyki, umiejętność analizy danych jest przedsiębiorcy tak niezbędna, jak czytanie i pisanie każdemu pracownikowi. Niestety, nie jest to ogólnoludzka kompetencja, ale konkretna, specjalistyczna umiejętność, którą we wsparciu o najnowsze technologie nieustannie rozwijają specjaliści. Wyniki analiz pozwalają  orientować się w otoczeniu biznesowym oraz we własnych zyskach i stratach, a na dłuższą metę także prognozować określone elementy rzeczywistości.

 

Usługa = wsparcie

Warto wiedzieć, że nie wszystko musimy robić sami. Badania rejestrują szeroki obraz społeczeństwa, dzięki czemu właściwa analiza danych zastanych odsłania drzemiący w nich potencjał, wskazując właściwe rozwiązania istotnych kwestii. Wielu wykwalifikowanych, profesjonalnych badaczy z chęcią podejmie się prac nad materiałem, oferując wyniki badań w przystępnej postaci kluczowych wskazówek i wniosków, pozwalających przygotować plan na każdą okazję.

Badania ankietowe od 4 zł.