Tag: badania online

W jaki sposób pozyskać w Internecie rzetelne dane?

Pozyskiwanie rzetelnych danych za pomocą Internetu jest możliwe, jeśli zostanie zachowana właściwa procedura procesu badawczego. Przede wszystkim grupa, która poddawana jest badaniu powinna być reprezentatywna dla ogółu populacji. Pozytywne efekty ankietyzacji online można zaobserwować w związku z metodą CAWI. Za inne czynniki sprzyjające wiarygodności badań można uznać logiczny układ ankiety bądź dobranie odpowiedniego narzędzia badawczego do grupy docelowej badania.

 

Metoda, która daje dużą swobodę

CAWI - Computer Assisted Web Interviews - należy traktować jako rodzaj wywiadu z klientem przeprowadzany drogą internetową, co pozwala na:

 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców;
 • szybką, a przy tym tanią realizację badania;
 • zastosowanie w badaniu treści multimedialnych;
 • wzmocnienie poczucia anonimowości ankietowanego;
 • łatwe wprowadzanie zmian do ankiety w trakcie trwania badania.

 

Warto zdawać sobie sprawę ze słabych stron

Wykorzystując omawianą metodę można dotrzeć do grupy osób spełniających konkretne warunki/wymagania. Możliwe staje się to dzięki zastosowaniu tzw. pytań filtrujących, które wyeliminują z badania osoby niespełniające kryteria próby badawczej. Warto przy tym zauważyć, iż:

 • istnieją grupy w obrębie, których prym wiedzie Internet nad telefonem stacjonarnym;
 • narzędzie to sprawdza się, jeśli badaniu poddana jest dana nisza o określonych cechach;
 • nigdy nie ma się w pełni kontroli, kto wypełnia ankietę.

 

Innym mankamentem badań online jest możliwość zaprzestania wypełniania ankiety w trakcie jej trwania, co uniemożliwi pozyskanie wiarygodnych danych.

 

Badanie musi odbywać się pod kontrolą

W przypadku procesów badawczych realizowanych metodą CAWI skraca się zarówno czas realizowania badania oraz faza opracowywania danych. Biorąc zaś pod uwagę kwestie związane z procesem wypełniania ankiety zastosowanie drogi internetowej:

 • uniemożliwia opuszczenie któregoś z pytań;
 • ogranicza błędne odpowiedzi;
 • wspiera kontrolę zakresów i zgodności logicznej udzielanych odpowiedzi;
 • umożliwia automatyczne przechodzenie do właściwego pytania.

 

Podstawą są właściwe wybory

Wykorzystanie metody CAWI skupia się głównie na możliwościach związanych ze swobodnym zarządzaniem ankietą oraz procesem wypełniania ankiety. Dane, które zostaną pozyskane w procesie badawczym można uznać za rzetelne, jeśli ankieta została w odpowiedni sposób zaprojektowana, a przy tym zadedykowana właściwie określonej grupie osób.

Metoda, która daje nowe możliwości

Pozwalają one na dotarcie do szerokiego grona odbiorców przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych. Tym samym podejmowany projekt badawczy może odnosić się do rozmaitych kwestii, a sama realizacja badania pozbawiona jest obciążenia, którym może być efekt ankietera.

 

Badanie nie dla wszystkich

Uwzględniając pojawiające się wyzwania należy zaznaczyć, że metody zorientowane na internetowym kontakcie z ankietowanym:

 • nie wywołują presji na badanym;
 • zapewniają komfort ankietowanemu;
 • zwiększają szansę otrzymania prawdziwych odpowiedzi;
 • pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych.

Jednak należy zauważyć, iż badanie online nie nada się do badania wszystkich grup. Przede wszystkim metoda ta nie okaże się trafna, jeśli badaniu będzie podlegała grupa osób starszych, którzy to często nie posiadają dostępu do Internetu lub nie potrafią go swobodnie obsługiwać.

 

Ankietowany na właściwej pozycji

Za jedną z największych zalet badań przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu można uznać swobodę wypowiedzi:

 • ankietowany mówi to, co ma na myśli;
 • badany nie czuje się oceniany;
 • ankieter nie wywołuje presji nad żadnym uczestnikiem badania.

Stąd też pozyskane dane można uznać za pełnowartościowe oraz wnoszące konkretny głos w rozwój badanego zagadnienia. Przywołane badania w szczególności ceni się za komfortową pozycję ankietowanego, co pozwala mu na zachowanie prawdomówności.

 

Proces, który daje szanse

Same procesy badawcze przeprowadza się, aby zrozumieć zachodzące zdarzenia oraz zyskać szansę na polepszenie swojej pozycji bądź jej umocnienie. Jeśli proces badawczy będzie opierał się na badaniu online zyska się szansę na:

 • swobodny kontakt z odbiorcami;
 • szybką analizę wyników;
 • monitorowanie postępów badania;
 • naprawianie wychwyconych błędów.

 

Klient pozwala zrozumieć…

Warto zapamiętać, że podejmowane działania nakierowane są na wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych. Informacje, które zostaną pozyskane w procesach badawczych powinny zostać wykorzystane w założonym celu. Badania online korzystając z nowoczesnej formy kontaktu umożliwiają wprowadzanie nowych wartości w kontakcie z klientami, a tym samym otwierają drogę do lepszego zrozumienia faktycznej sytuacji. Dzięki wsłuchaniu się w głos odbiorcy możliwym jest udoskonalenie swojej oferty oraz podjęcie nowych wyzwań.

Badania ankietowe od 4 zł.