Tag: badanie rynku

Badania rynku farmaceutycznego

 

Na rynku farmaceutycznym panuje dziś tak duża konkurencja jak nigdy dotychczas. Klient może zaopatrzyć się w wiele leków Rx, OTC oraz suplementów diety, których skład różni się jedynie niewielkimi detalami. Aby mieć szansę zaistnieć na rynku, koncerny farmaceutyczne muszą swoje działania starannie planować, dostosowując je do potrzeb docelowych klientów. Bardzo pomocne pod tym względem są badania i analizy rynku. Wdrożenie wniosków pozyskanych w ich ramach daje szansę m.in. poprawy wizerunku marki oraz wzrostu jej świadomości. Znacznie ułatwione jest zarazem opracowanie efektywnej strategii marketingowej, która pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Jakich obszarów mogą dotyczyć badania rynku?

Analizy rynku farmaceutycznego mogą odnosić się zarówno do leków dostępnych na receptę (OTC), jak i niewymagających ich okazania (OTC). Badania coraz częściej dotyczą również do produktów i marek suplementów diety (w tym zwłaszcza probiotyków) oraz kosmetyków.

W ramach projektów badawczych można zbadań potrzeby i przyzwyczajenia klientów oraz ich sposoby zachowania w sytuacji wystąpienia objawów mogących wskazywać na stan chorobowy. Istnieje także możliwość aby dowiedzieć się, z jakimi uciążliwościami zmagają się pacjenci w przypadku stosowania określonych preparatów. Badania rynku farmaceutycznego mogą poza tym skupić się na kwestii oceny opakowań leków, koncepcji reklamowych czy też identyfikacji skojarzeń z określonymi markami. Pozwalają również zidentyfikować najbardziej skuteczne kanały promocji oraz dystrybucji.

W ramach prowadzonych analiz firma farmaceutyczna ma także możliwość rozpoznania kwestii elastyczności cenowej, a także skłonności klientów do polecania określonych produktów swoim znajomym. Ponadto badania mogą dotyczyć weryfikacji jakości obsługi klienta w aptece czy też być skoncentrowane wokół analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kim mogą być respondenci?

Nasza firma realizuje badania z wszystkimi uczestnikami rynku farmaceutycznego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

1. kluczowych decydentów;

2. lekarzy oraz pozostałych członków personelu medycznego;

3. przedstawicieli producentów;

4. farmaceutów pracujących w aptekach;

5. liderów opinii.

6. menedżerów placówek medycznych;

7. pacjentów.

Pozwalamy odkryć jednostkowej insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku dla farmacji mają na celu zwłaszcza odkrycie insightów konsumenckich, rozumianych jako ukryte i niezaspokojone potrzeby klientów, odnoszące się do kwestii korzystania z produktów medycznych. Projekty badawcze realizujemy już od 15 lat, co pozwala nam zagwarantować wysoką rzetelność prowadzonych pomiarów.


 


 


 

 

Analizy rynku pracy

 

Rynek pracy rządzi się własnymi prawami lecz jak na każdym rynku, także i tutaj zaobserwować można mechanizmy generujące zmiany w czasie, a także problemy i szanse o różnych skalach i zasięgach. Wszystko to jest niezmierni istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, pracobiorców, jak i instytucji pośredniczących w pozyskaniu zatrudnienia.

 

Jakich obszarów mogą dotyczyć analizy rynku pracy?

Uwzględniając jego specyfikę, oferujemy Państwu kompleksową analizę lokalnych rynków pracy i panującej na nich sytuacji, zwłaszcza w zakresie problematyki:

 • kondycji sektorów przedsiębiorczości;
 • monitoringu deficytowych/nadwyżkowych zawodów i specjalizacji;
 • diagnostyki/prognoz rozwojowych w odniesieniu do gmin/powiatów/regionów.

 

Znajomość realnego popytu i podaży pracy umożliwia:

 • optymalne dopasowywanie form wsparcia do potrzeb poszukujących i oferujących pracę;
 • prognozowanie zapotrzebowania na wsparcie i wypracowywanie strategii pomocowych na najbliższe lata;
 • ocenę skuteczności dotychczas udzielonego wsparcia;
 • dobór optymalnej lokalizacji dla zakładu pracy;
 • odnalezienie nisz rynkowych, niezbędnych przy projektowaniu nowych biznesów;
 • optymalizację systemów wynagradzania/premiowania/motywowania pracowników.

 

Kim mogą być respondenci?

Aby każda nasza analiza rynku pracy była dokonana w sposób kompleksowy i wiarygodny, realizujemy badania z udziałem wszystkich uczestników rynku pracy, w tym m.in. z:

 • instytucjami rynku pracy;
 • przedsiębiorcami;
 • osobami bezrobotnymi;
 • osobami podejmującymi zatrudnienie.

 

Jakimi metodami pozyskujemy dane do analiz rynku pracy?

Z racji na mnogość aspektów prawnych, jakie obowiązują na rynku pracy, jego badanie prowadzimy zgodnie z metodologią, na którą powołują się wypracowane w tym zakresie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dane do naszych analiz rynku pracy gromadzimy, wykorzystując takie metody/techniki badawcze:

 • ilościowe: telefoniczne wywiady CATI, wywiady osobiste CAPI, wywiady internetowe CAWI, wywiady tradycyjne PAPI;
 • jakościowe: wywiady IDI/FGI, panele eksperckie.

 

Nasz proces badawczy, prócz samego pozyskania danych, obejmuje:

 • opracowanie narzędzi badawczych;
 • dokonanie pomiaru (ankietyzacji/wywiadów);
 • analizę zebranego materiału badawczego;
 • sformułowanie wniosków i wynikających z nich rekomendacji;
 • opracowanie zbiorczego raportu końcowego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie analizy Rynu pracy. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Analiza rynku i jej pułapki

Podstawowa analiza rynku jest dzisiaj prowadzona niemalże przez każdego i wszędzie. Przynajmniej jeśli chodzi o działania przedsiębiorców gospodarczych. Nie można się temu wcale dziwić. W końcu prywatny przedsiębiorca wchodząc na rynek ryzykuje swoimi własnymi pieniędzmi i tym samym przyszłością swoją i swojej rodziny. Jest to problem i poprzez analizy rynku próbuje się zmniejszać poziom ryzyka. Nie jest to łatwe.


Problem z dostępnością danych


Zazwyczaj największym problemem jest dostępność danych. Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed analitykiem, jest określenie wielkości rynku i dochodowości działań na nim prowadzonych.

Samo określenie wielkości rynku okazuje się zaskakująco trudne, ponieważ najprościej byłoby to zrobić analizując chociażby wielkość sprzedaży podmiotów na rynku. Te jednak niechętnie dzielą się takimi danymi, a często je wręcz ukrywają. Co więcej, nie mają one najczęściej żadnych obowiązków sprawozdawczych poza obowiązkami podatkowymi i służącymi do nie zawsze użytecznych statystyk publicznych. To wszystko powoduje, że analiza rynku nieraz staje się niemalże wróżeniem z fusów.

Problem z rentownością jest analogiczny, ponieważ takich danych już na pewno żadna firma nie przekaże po dobroci. Są to jej chronione dane handlowe i tylko niektóre podmioty mają obowiązek ich podawania, na przykład podmioty giełdowe. Nawet w ich przypadku dostaniemy jednak jedynie dane zbiorcze, z których trudno jest wywnioskować konkretne kwestii.


Czynniki trudne do przewidzenia


W ramach każdej analizy rynku zazwyczaj dążymy do określenia, jakie poniesiemy koszty w związku z prowadzeniem działalności i jak będzie się rozwijał nasz biznes wraz z całym rynkiem. Pierwszy z tych czynników da się jeszcze w miarę przewidzieć, ale drugi często ogranicza się tak naprawdę do pobożnych życzeń.

W przypadku dowolnej działalności można zazwyczaj precyzyjnie przeanalizować koszty podstawowych procesów technologicznych. Da się na przykład określić, ile kosztuje wyprodukowane gwoździa i jego dostawa do klienta. Jeśli jednak nasz gwóźdź ma być promowany na konkurencyjnym rynku i ma być sprzedawany przez sieć partnerów, okazuje się, że zaczynają się schody i wiele rzeczy trzeba zgadywać.

Rozwój rynku da się przewidywać, ale jak z każdą prognozą, im dłuższa perspektywa czasowa, tym większa pojawia się niepewność. Zmiany rynkowe przewiduje się łatwo zakładając, ze otoczenie rynkowe jest stabilne, ale zawsze zmiana jednego czynnika o dowolnym charakterze może wszystko postawić na głowie.

Nauka, która pomaga zrozumieć społeczeństwa

Przeprowadzanie projektów badawczych związane jest z zachowaniem odpowiednich procedur i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji. Skuteczność takich projektów zależy od umiejętności oraz wiedzy, którą posiadają badacze – czy to informatycy czy socjolodzy. Praca, która zostanie przez nich wykonana ma wpływ na efekty badania.

 

Socjologia pozwala zrozumieć świat

W obrębie badań przeprowadzanych na grupach społecznych szczególne miejsce zajmuje socjologia, która jest nauką o społeczeństwie, grupach oraz instytucjach. Za jej przedmiot uznaje się zjawiska oraz procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Ponadto socjolog (praca, którą on wykonuje) odnosi się do:

 • badania struktur zbiorowości;
 • zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach;
 • sił skupiających/rozbijających zbiorowości;
 • przekształceń zachodzących w zbiorowościach.

 

Cel: dowiedzieć się maksymalnie dużo

Socjologia stanowi dziedzinę wiedzy, która jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, a wśród jej funkcji wyróżnia się:

 • funkcję diagnostyczną;
 • funkcję teoretyczną;
 • funkcję socjotechniczną.

W kontekście funkcji teoretycznej tworzy się koncepcje oraz modele teoretyczne, które oparte są na przeprowadzonych badaniach. Koncepcje te oraz modele służą do porządkowania wiedzy.

 

Obiektywność to cecha najpotrzebniejsza

Socjologia jako nauka ma w swoich założeniach być obiektywna oraz autonomiczna. Problem, który napotyka się w kwestii przeprowadzanych badań dotyczy zaangażowania się w badane zjawisko. Umiejętność zachowania obiektywnej postawy można uznać za wymaganie, które stawiane jest socjologowi. Praca, którą on wykonuje ma wpływ na:

 • wiedzę o społeczeństwie, w którym się żyje;
 • możliwość zastosowania skutecznych rozwiązań;
 • zwiększenie świadomości społecznej.

Przede wszystkim dzięki przeprowadzanym badaniom w obszarze społeczeństwa można pozyskać wiedzę na temat przyczyn występowania konkretnych zjawisk oraz określić ich skutki z uwzględnieniem ich znaczenia dla całości społeczeństwa.

 

Wiedza, która przemienia się w działanie

Dzięki wykorzystaniu wiedzy ekspertów można przeprowadzać znakomite procesy badawcze, które dostarczą potrzebnej wiedzy. Poprzez zastosowanie fachowej wiedzy, którą posiada socjolog, praca przez niego wykonana może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim do wydobycia informacji, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zjawisk i przemian.

Panele stworzone dla ankietowanych

Zwracając uwagę na potrzebę podtrzymywania dobrych relacji z klientem należy odnieść się do wielości metod, które umożliwiają nawiązywanie kontaktu z odbiorcami rynku. Do jednej z takich metod należy panel konsumencki, który jest miejscem, w którym gromadzą się grupy osób zainteresowanych wypełnianiem płatnych ankiet. Co więcej przeprowadzane tam badania związane są z obniżeniem kosztów procesów badawczych oraz ze skróceniem czasu analizy pozyskanych danych.

 

Badanie koncentruje się wokół ankietowanego

Chcąc uzyskać rzetelne informacje na temat opinii, postaw, motywacji bądź przekonań klientów należy zadać im pytania, które pozwolą na wydobycie informacji. Kierując się w stronę paneli konsumenckich należy pamiętać, iż:

 • ankiety są dostępne dla każdego kto posiada dostęp do Internetu;
 • lepiej sprawdzają się w kwestii badania młodych grup odbiorców;
 • pozwalają zadbać o komfort ankietowanego;
 • umożliwiają wzmocnienie poczucia anonimowości.

Dzięki przeprowadzeniu badania drogą internetową możliwe staje się motywowanie jego uczestników. Panele w tym celu wykorzystują metodę przyznawania punktów, które można wymieniać na konkretne rzeczy.

 

Nowe możliwości ankiety

Co więcej panele takie umożliwiają prezentowanie treści audiowizualnych, co wzmacnia nie tylko przekaz ankiety, ale także pozwala na:

 • badania koncentrujące się na obrazach;
 • badania skupione na dźwięku;
 • przebadanie różnych elementów pod względem estetyki;
 • dopasowanie elementów kolorystycznych czy dźwiękowych.

Pozyskane wyniki mogą przyczynić się do wybrania skutecznej ścieżki reklamy, ale także mogą posłużyć do zbadanie wartości odbiorców produktów. Wartości te zaś umożliwią nakierowanie prowadzonych działań w taki sposób, aby zapewniły realizację tychże.

 

Tego nie zapewni ci papierowa ankieta

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich można przeprowadzać tak krótkie i proste ankiety, jak skomplikowane oraz wymagające od ankietowanego poświęcenia większej ilości czasu. W kontekście przeprowadzanej ankietyzacji panele takie zapewniają:

 • zastosowanie pytań filtrujących;
 • logiczny przebieg ankiety;
 • wyzbycie się przez ankietowanego poczucia bycia ocenianym;
 • wysłanie zaproszenia użytkownikom do uczestnictwa w badaniu.

 

Skuteczne znaczy zgodne z prawdą

Wzmacniając w ankietowanym poczucie bezpieczeństwa oraz odcinając go od bezpośredniej oceny przez ankietującego zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Dlatego też panel konsumencki można traktować jako metodę prostą, szybką, skuteczną i realizującą potrzeby oraz wymagania odbiorców badania.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Badanie znajomości marki

Jedynym z elementów wizerunku firmy, jest jej marka, którą można określić, jako symbol, nazwę czy znak graficzny, który został stworzony w celu wyodrębnienia firmy wytwarzającej dany produkt, od innych firm konkurencyjnych. Dzięki graficznemu przedstawieniu stanowi ona rodzaj emocjonalnego bodźca, który jest pierwszym elementem trafiającym do potencjalnego klienta.

Kształtowanie świadomości marki odbywa się poprzez utrwalenie jej wizerunku
wśród konsumentów. Określenie dokładnej pozycji marki w środowisku rynkowym umożliwia wykreowanie odpowiedniej strategii rozwoju oraz dobór, jak najskuteczniejszych działań promocyjnych. Świadome kreowanie wizerunku marki ma bezpośrednie przełożenie na jej rozpoznawalność oraz poziom zaufania klientów w stosunku do firmy. Dzięki tak powstałemu przywiązaniu klientów, może dojść do podniesienia sprzedaży oraz wzrostu zysków w danym przedsiębiorstwie. Efektem uświadomienia sobie przez konsumenta, iż określona marka zaspokaja jego potrzeby, jest powstanie stałego przywiązania do określonego produktu danej firmy. W ten sposób wytworzony zostaje rodzaj więzi emocjonalnej w wyniku, której klient pomimo pojawienia się nowości na rynku pozostaje wierny swojemu produktowi. W celu jak najlepszego poznania preferencji konsumentów wobec marki należy pozyskać informacje dotyczące oczekiwań konsumenckich wobec cech produktowych, a także stopnia zapotrzebowania na dany produkt na rynku. Niezbędne w utrwaleniu wizerunku marki, jest oszacowanie czynników, które mogą stanowić barierę do dokonywania zakupu danych produktów. Pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub utrwalenia wizerunku już istniejącego towaru. Umiejętność identyfikacji istnienia marki w świadomości konsumentów umożliwia skuteczniejsze planowanie działań promocyjnych, co może wiązać się bezpośrednio ze wzrostem dochodów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest także dokonanie weryfikacji rozpoznawalności marki wśród istniejących już na rynku marek konkurencyjnych.

 

W oparciu o powstały wizerunek marki można opracować strategię zmierzającą do utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Strategia jest tym, co pozwala organizacji wypracować swoją tożsamość oraz utrzymać ją w dłuższej perspektywie czasowej. Prowadzi ona również do osiągnięcia wcześniej zamierzonego przez przedsiębiorstwo celu. Prawidłowa funkcjonalność stworzonej strategii marki zależna, jest od kilku charakterystycznych elementów. Aby proces budowania tożsamości przebiegał bez zakłóceń należy określić: misję, wizję wiążącą się z uzasadnieniem istnienia marki oraz charakter marki, czyli jej osobowość i styl.

 

Budowanie świadomości marki ma, więc znaczący wpływ na powstanie wizerunku firmy. Dzięki niej możliwe, jest powstanie elementów wyróżniających przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Także konsument uzyskuje informacje, dzięki którym w łatwy sposób może dostrzec pożądane przez siebie produkty. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo mają charakter długotrwały i zmierzają do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.