Tag: analizy rynkowe

Badania rynku farmaceutycznego

 

Na rynku farmaceutycznym panuje dziś tak duża konkurencja jak nigdy dotychczas. Klient może zaopatrzyć się w wiele leków Rx, OTC oraz suplementów diety, których skład różni się jedynie niewielkimi detalami. Aby mieć szansę zaistnieć na rynku, koncerny farmaceutyczne muszą swoje działania starannie planować, dostosowując je do potrzeb docelowych klientów. Bardzo pomocne pod tym względem są badania i analizy rynku. Wdrożenie wniosków pozyskanych w ich ramach daje szansę m.in. poprawy wizerunku marki oraz wzrostu jej świadomości. Znacznie ułatwione jest zarazem opracowanie efektywnej strategii marketingowej, która pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Jakich obszarów mogą dotyczyć badania rynku?

Analizy rynku farmaceutycznego mogą odnosić się zarówno do leków dostępnych na receptę (OTC), jak i niewymagających ich okazania (OTC). Badania coraz częściej dotyczą również do produktów i marek suplementów diety (w tym zwłaszcza probiotyków) oraz kosmetyków.

W ramach projektów badawczych można zbadań potrzeby i przyzwyczajenia klientów oraz ich sposoby zachowania w sytuacji wystąpienia objawów mogących wskazywać na stan chorobowy. Istnieje także możliwość aby dowiedzieć się, z jakimi uciążliwościami zmagają się pacjenci w przypadku stosowania określonych preparatów. Badania rynku farmaceutycznego mogą poza tym skupić się na kwestii oceny opakowań leków, koncepcji reklamowych czy też identyfikacji skojarzeń z określonymi markami. Pozwalają również zidentyfikować najbardziej skuteczne kanały promocji oraz dystrybucji.

W ramach prowadzonych analiz firma farmaceutyczna ma także możliwość rozpoznania kwestii elastyczności cenowej, a także skłonności klientów do polecania określonych produktów swoim znajomym. Ponadto badania mogą dotyczyć weryfikacji jakości obsługi klienta w aptece czy też być skoncentrowane wokół analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kim mogą być respondenci?

Nasza firma realizuje badania z wszystkimi uczestnikami rynku farmaceutycznego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

1. kluczowych decydentów;

2. lekarzy oraz pozostałych członków personelu medycznego;

3. przedstawicieli producentów;

4. farmaceutów pracujących w aptekach;

5. liderów opinii.

6. menedżerów placówek medycznych;

7. pacjentów.

Pozwalamy odkryć jednostkowej insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku dla farmacji mają na celu zwłaszcza odkrycie insightów konsumenckich, rozumianych jako ukryte i niezaspokojone potrzeby klientów, odnoszące się do kwestii korzystania z produktów medycznych. Projekty badawcze realizujemy już od 15 lat, co pozwala nam zagwarantować wysoką rzetelność prowadzonych pomiarów.


 


 


 

 

Badanie znajomości marki

Jedynym z elementów wizerunku firmy, jest jej marka, którą można określić, jako symbol, nazwę czy znak graficzny, który został stworzony w celu wyodrębnienia firmy wytwarzającej dany produkt, od innych firm konkurencyjnych. Dzięki graficznemu przedstawieniu stanowi ona rodzaj emocjonalnego bodźca, który jest pierwszym elementem trafiającym do potencjalnego klienta.

Kształtowanie świadomości marki odbywa się poprzez utrwalenie jej wizerunku
wśród konsumentów. Określenie dokładnej pozycji marki w środowisku rynkowym umożliwia wykreowanie odpowiedniej strategii rozwoju oraz dobór, jak najskuteczniejszych działań promocyjnych. Świadome kreowanie wizerunku marki ma bezpośrednie przełożenie na jej rozpoznawalność oraz poziom zaufania klientów w stosunku do firmy. Dzięki tak powstałemu przywiązaniu klientów, może dojść do podniesienia sprzedaży oraz wzrostu zysków w danym przedsiębiorstwie. Efektem uświadomienia sobie przez konsumenta, iż określona marka zaspokaja jego potrzeby, jest powstanie stałego przywiązania do określonego produktu danej firmy. W ten sposób wytworzony zostaje rodzaj więzi emocjonalnej w wyniku, której klient pomimo pojawienia się nowości na rynku pozostaje wierny swojemu produktowi. W celu jak najlepszego poznania preferencji konsumentów wobec marki należy pozyskać informacje dotyczące oczekiwań konsumenckich wobec cech produktowych, a także stopnia zapotrzebowania na dany produkt na rynku. Niezbędne w utrwaleniu wizerunku marki, jest oszacowanie czynników, które mogą stanowić barierę do dokonywania zakupu danych produktów. Pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub utrwalenia wizerunku już istniejącego towaru. Umiejętność identyfikacji istnienia marki w świadomości konsumentów umożliwia skuteczniejsze planowanie działań promocyjnych, co może wiązać się bezpośrednio ze wzrostem dochodów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest także dokonanie weryfikacji rozpoznawalności marki wśród istniejących już na rynku marek konkurencyjnych.

 

W oparciu o powstały wizerunek marki można opracować strategię zmierzającą do utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Strategia jest tym, co pozwala organizacji wypracować swoją tożsamość oraz utrzymać ją w dłuższej perspektywie czasowej. Prowadzi ona również do osiągnięcia wcześniej zamierzonego przez przedsiębiorstwo celu. Prawidłowa funkcjonalność stworzonej strategii marki zależna, jest od kilku charakterystycznych elementów. Aby proces budowania tożsamości przebiegał bez zakłóceń należy określić: misję, wizję wiążącą się z uzasadnieniem istnienia marki oraz charakter marki, czyli jej osobowość i styl.

 

Budowanie świadomości marki ma, więc znaczący wpływ na powstanie wizerunku firmy. Dzięki niej możliwe, jest powstanie elementów wyróżniających przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Także konsument uzyskuje informacje, dzięki którym w łatwy sposób może dostrzec pożądane przez siebie produkty. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo mają charakter długotrwały i zmierzają do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.