Tag: badania opinii

Zalety i wady badań ankietowych

 

Na drodze uzyskiwania odpowiedzi na rozmaite zagadnienia, jak również gromadzenia informacji statystycznych odpowiednich do różnych projektów, przeprowadzanie rozmaitych badań jest niezbędne. Zazwyczaj w naukach społecznych metody badań dostosowuje się do tego, w jakim celu są przeprowadzane. Nie da się jednak ukryć, że najczęściej wykonywane są badania za pomocą ankiet.

Badania ankietowe to przede wszystkim forma uzyskiwania podstawowych danych statystycznych opartych na różnych grupach docelowych. Realizowane są szeroko zarówno drogą bezpośrednią, jak i pośrednią, choćby za pomocą poczty, telefonów czy nawet Internetu. Sprawdźmy jednak, jakie mają zalety oraz wady, bo od nich często zależy ich zastosowanie w praktyce.

Prostota wykonania

Przede wszystkim wykonanie badań ankietowych jest niezwykle proste, dzięki czemu stanowią one jedną z najczęściej wybieranych metod realizacji jakichkolwiek badań. Ankiety, pomijając podstawowe błędy, są proste w konstruowaniu, a obecne narzędzia online znacznie pomagają w realizacji najprostszych czy bardziej skomplikowanych kwestionariuszy. 

Szybka realizacja

Prostota jest zaletą również dla potencjalnej grupy docelowej. W przypadku ilościowych badań opinii istnieje większe prawdopodobieństwo znalezienia sporej grupy je realizującej, jako że są one po prostu łatwe w wypełnieniu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ankiety z pytaniami zamkniętymi, znacznie prostsze w uzupełnianiu do grupy respondentów.

Niski koszt realizacji

Badania opinii są stosunkowo tanie w realizacji. W przypadku prostszych badań ankietowych, przy wykorzystaniu dostępnych i darmowych narzędzi do realizowania formularzy, istnieje możliwość zminimalizowania kosztów wykonywania ankiety praktycznie do zera.

Wyniki powierzchowne

Mimo wszystko ankietyzacja nie jest chętnie wybierana przez firmy i osoby, którym zależy na głębokim wywiadzie i szczegółowych informacjach od konkretnej grupy docelowej. Wynika to przede wszystkim z powierzchności pomiarów, o czym trzeba pamiętać, decydując się na tę metodę pozyskiwania informacji od respondentów.

W związku z powyższych, ilościowe badanie ankietowe dostarcza nam przede wszystkim ogólnych danych ilościowych, które mogą być następnie pogłębione w trakcie pomiarów o charakterze jakościowym. To wszystko sprawia, że ankiety trudno jest ocenić jako narzędzie przydatne w wywiadach wymagających uzyskania szczegółowych, drażliwych danych.  

Czy badania ankietowe online są kosztowne?

Rozwój nowoczesnych technologii przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia - także w sferze badań rynku. Jednym z bardziej namacalnych efektów tych zmian było wdrożenie w katalog metod badawczych takich rozwiązań jak ankietyzacja wykorzystująca studia teleankieterskie, a przede wszystkim - jak ankietyzacja opierająca się na kwestionariuszach elektronicznych.

 

Czym są ankiety elektroniczne?

Badania realizowane on-line (CAWI - Computer Assisted Web Interview) umożliwiają prowadzenie ankietyzacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej - kwestionariusz ma formę strony internetowej, a widniejące na niej pytania i odpowiedzi kafeteryjne (a także inne elementy kwestionariusza - np. fotografie czy materiały audio-wideo) są na bieżąco pobierane z serwera. Oprogramowanie, które kontroluje zadawalność pytań jest odpowiedzialne za weryfikację i zapis odpowiedzi respondenta do odpowiedniej bazy danych.

Ilościowy charakter tej formy pomiaru determinuje jej kluczowe zalety:

 • możliwość ankietowania licznych grup respondentów w relatywnie krótkim czasie;
 • możliwość jednoczesnego realizowania wielu równoległych pomiarów;
 • zapewnienie anonimowości respondentów, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników;
 • możliwość opatrzenia kwestionariusza obiektami graficznymi i multimedialnymi, co pozwala m.in. na ocenę konceptów logotypów, opakowań itp.;
 • możliwość stosowania różnorodnych typów pytań (otwartych, zamkniętych, filtrujących, opatrzonych rotowalną kafeterią, szeregujących odpowiedzi itp.).


Wsparcie oprogramowania komputerowego sprzyja jednak nie tylko samemu prowadzeniu pomiaru, ale także - pozwala dowolnie konfigurować badanie, monitorować postępy ankietyzacji, na bieżąco generować statystyki i wykresy. Nie bez znaczenia jest także automatyczny mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu (zaproszenie obejmuje link do ankiety, a w razie konieczności - także dane logowania do formularzy).

Wszystko to przekłada się na automatyzację pomiaru - redukuje jego czas i koszt.

 

Ile kosztuje przeprowadzenie ankietyzacji elektronicznej?

Przechodząc do pytania zawartego w tytule artykułu warto wspomnieć, że cennik realizacji pojedynczej ankiety jest uzależniony od szeregu czynników. Wśród tych kluczowych wymienić należy - długość kwestionariusza oraz grupę respondentów, do jakiej jest kierowany. Jak wskazuje to przykładowy i publikowany przez jedną z badawczych firm cennik - badania ankietowe typu CAWI realizuje się już za kwotę 6-10 zł za pojedynczą krótką (do 15-250 pytań) ankietę. Kwestionariusze dłuższe, pozwalając pozyskać dużo więcej informacji, podnoszą koszt wykonania pojedynczej ankiety do kwot zaczynających się od 10-15 zł.

 

O ile przy standardowym badaniu tego typu, mailing zaproszeń do badania opiera się na bazie adresów e-mail dostarczonej przez Zamawiającego ankietyzację lub zbudowaną przez firmę badawczą, o tyle coraz popularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z baz już istniejących i stale rozwijanych przez agencje badawcze. Rozwiązania te wykorzystują tzw. panel internetowy (konsumencki) czyli specjalny typ serwisu, gromadzący konsumentów z całego kraju - bogata baza profili użytkowników stanowi podstawę doboru respondentów do ankietyzacji i precyzyjnego skierowania zaproszeń do ankiet tylko do konkretnych grup docelowych. Rozwiązanie takie obniża i tak już niskie koszty tego typu ankietyzacji - krótki kwestionariusz może zostać w takim wypadku zrealizowany za cenę od 5-6 zł, zaś dłuższy za cenę od 6-10 zł.

 

W odpowiedzi na zasadnicze pytanie tego artykułu należy zatem podkreślić, że realizacja badań ankietowych (zwłaszcza opierających się na panelu konsumenckim) nie są procesami kosztownymi. A biorąc ponadto pod uwagę mnogość korzyści, które ze sobą niosą - warto je zlecać profesjonalnym firmom badawczym.

Panele stworzone dla ankietowanych

Zwracając uwagę na potrzebę podtrzymywania dobrych relacji z klientem należy odnieść się do wielości metod, które umożliwiają nawiązywanie kontaktu z odbiorcami rynku. Do jednej z takich metod należy panel konsumencki, który jest miejscem, w którym gromadzą się grupy osób zainteresowanych wypełnianiem płatnych ankiet. Co więcej przeprowadzane tam badania związane są z obniżeniem kosztów procesów badawczych oraz ze skróceniem czasu analizy pozyskanych danych.

 

Badanie koncentruje się wokół ankietowanego

Chcąc uzyskać rzetelne informacje na temat opinii, postaw, motywacji bądź przekonań klientów należy zadać im pytania, które pozwolą na wydobycie informacji. Kierując się w stronę paneli konsumenckich należy pamiętać, iż:

 • ankiety są dostępne dla każdego kto posiada dostęp do Internetu;
 • lepiej sprawdzają się w kwestii badania młodych grup odbiorców;
 • pozwalają zadbać o komfort ankietowanego;
 • umożliwiają wzmocnienie poczucia anonimowości.

Dzięki przeprowadzeniu badania drogą internetową możliwe staje się motywowanie jego uczestników. Panele w tym celu wykorzystują metodę przyznawania punktów, które można wymieniać na konkretne rzeczy.

 

Nowe możliwości ankiety

Co więcej panele takie umożliwiają prezentowanie treści audiowizualnych, co wzmacnia nie tylko przekaz ankiety, ale także pozwala na:

 • badania koncentrujące się na obrazach;
 • badania skupione na dźwięku;
 • przebadanie różnych elementów pod względem estetyki;
 • dopasowanie elementów kolorystycznych czy dźwiękowych.

Pozyskane wyniki mogą przyczynić się do wybrania skutecznej ścieżki reklamy, ale także mogą posłużyć do zbadanie wartości odbiorców produktów. Wartości te zaś umożliwią nakierowanie prowadzonych działań w taki sposób, aby zapewniły realizację tychże.

 

Tego nie zapewni ci papierowa ankieta

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich można przeprowadzać tak krótkie i proste ankiety, jak skomplikowane oraz wymagające od ankietowanego poświęcenia większej ilości czasu. W kontekście przeprowadzanej ankietyzacji panele takie zapewniają:

 • zastosowanie pytań filtrujących;
 • logiczny przebieg ankiety;
 • wyzbycie się przez ankietowanego poczucia bycia ocenianym;
 • wysłanie zaproszenia użytkownikom do uczestnictwa w badaniu.

 

Skuteczne znaczy zgodne z prawdą

Wzmacniając w ankietowanym poczucie bezpieczeństwa oraz odcinając go od bezpośredniej oceny przez ankietującego zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Dlatego też panel konsumencki można traktować jako metodę prostą, szybką, skuteczną i realizującą potrzeby oraz wymagania odbiorców badania.

O poprawnym badaniu zadowolenia klientów

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku należy we właściwy sposób zaplanować swoje działania, a także rozpoznać rynek, na którym się działa. W tym celu można przeprowadzić różnorakie badania – wśród nich warto w szczególny sposób wyróżnić badanie satysfakcji klienta. Pozwala ono zapoznać się odbiorcami osób, a także rozpoznać ich oczekiwania względem produktów/usług, motywacje, które skłaniają ich do zakupu/skorzystania oraz potrzeby.

 

Badania, które dają podgląd sytuacji

Satysfakcja powinna być poddawana regularnemu badaniu, gdyż jest stanem zmiennym. Stąd bierze się potrzeba, aby cyklicznie powtarzane badanie:

 • odnosiło się do tych samych bądź podobnych zagadnień;
 • było przeprowadzane z uwzględnieniem zachodzących zmian.

Te dwa czynniki pozwalają na monitorowanie postępów oraz efektów podejmowanych działań. Tak jeżeli chodzi o ich skuteczność, jak i efektywność. Dbając o wysokim poziom prowadzonych działań badania satysfakcji klienta pozwalają na zbadanie różnorakich zagadnień z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

 

Metody pozwalające interpretować sytuację

Procesy badawcze nakierowane na badanie zadowolenia konsumentów skupiają swoją uwagę zarówno na metodach ilościowych, jak i jakościowych. Pozwala to na ilościową prezentację zachodzących zjawisk oraz zrozumienie ich występowania. W tym celu korzysta się z:

 • różnych form ankietyzacji (PAPI, CATI. CAWI, CAPI);
 • indywidualnych wywiadów pogłębionych;
 • zogniskowanych wywiadów grupowych.

 

Metoda nie jest przypadkiem

Niezależnie od wyboru formy ankietyzacji należy pamiętać, iż środek komunikacji z konsumentem w badaniach satysfakcji klienta powinien odpowiadać im predyspozycją, a także powinien odnosić się do najbardziej efektywnego źródła pozyskiwania danych. Stąd tak ważne jest, aby zabierając się za przeprowadzenie procesu badawczego:

 • uwzględnić charakter prowadzonej działalności;
 • właściwie określić grupę odbiorców badania;
 • wybrać odpowiednią próbę badawczą.

Wybierając metodę badawczą należy pamiętać, że to w głównej mierze od niej zależy powodzenie prowadzonych działań badawczych.

 

Cel badania pozwala na rozwój

Podejmowane działania w obrębie przeprowadzanych projektów badawczych pozwalają na wzmocnienie aktualnej sytuacji, jak i jej poprawę. Zważając na złożoność występujących zjawisk na rynku przeprowadzane procesy takie jak na przykład badania satysfakcji klienta powinny odpowiadać wcześniej ustalonym celom oraz skupiać się na wydobywaniu informacji, które pozwolą na dalszy rozwój.

Metoda, która daje nowe możliwości

Pozwalają one na dotarcie do szerokiego grona odbiorców przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych. Tym samym podejmowany projekt badawczy może odnosić się do rozmaitych kwestii, a sama realizacja badania pozbawiona jest obciążenia, którym może być efekt ankietera.

 

Badanie nie dla wszystkich

Uwzględniając pojawiające się wyzwania należy zaznaczyć, że metody zorientowane na internetowym kontakcie z ankietowanym:

 • nie wywołują presji na badanym;
 • zapewniają komfort ankietowanemu;
 • zwiększają szansę otrzymania prawdziwych odpowiedzi;
 • pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych.

Jednak należy zauważyć, iż badanie online nie nada się do badania wszystkich grup. Przede wszystkim metoda ta nie okaże się trafna, jeśli badaniu będzie podlegała grupa osób starszych, którzy to często nie posiadają dostępu do Internetu lub nie potrafią go swobodnie obsługiwać.

 

Ankietowany na właściwej pozycji

Za jedną z największych zalet badań przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu można uznać swobodę wypowiedzi:

 • ankietowany mówi to, co ma na myśli;
 • badany nie czuje się oceniany;
 • ankieter nie wywołuje presji nad żadnym uczestnikiem badania.

Stąd też pozyskane dane można uznać za pełnowartościowe oraz wnoszące konkretny głos w rozwój badanego zagadnienia. Przywołane badania w szczególności ceni się za komfortową pozycję ankietowanego, co pozwala mu na zachowanie prawdomówności.

 

Proces, który daje szanse

Same procesy badawcze przeprowadza się, aby zrozumieć zachodzące zdarzenia oraz zyskać szansę na polepszenie swojej pozycji bądź jej umocnienie. Jeśli proces badawczy będzie opierał się na badaniu online zyska się szansę na:

 • swobodny kontakt z odbiorcami;
 • szybką analizę wyników;
 • monitorowanie postępów badania;
 • naprawianie wychwyconych błędów.

 

Klient pozwala zrozumieć…

Warto zapamiętać, że podejmowane działania nakierowane są na wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych. Informacje, które zostaną pozyskane w procesach badawczych powinny zostać wykorzystane w założonym celu. Badania online korzystając z nowoczesnej formy kontaktu umożliwiają wprowadzanie nowych wartości w kontakcie z klientami, a tym samym otwierają drogę do lepszego zrozumienia faktycznej sytuacji. Dzięki wsłuchaniu się w głos odbiorcy możliwym jest udoskonalenie swojej oferty oraz podjęcie nowych wyzwań.

Na czym koncentrują się badaniu ruchu turystycznego?

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że badanie ruchu turystycznego jest złożonym projektem, który w zakresie realizowanych działań odnosi się do wielu aspektów badanego rynku.

 

Badanie musi odnosić się do całości zjawiska

Mówiąc o projektowaniu przebiegu badania należy uwzględnić takie etapy jak:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Każdy z tych etapów pozwala na ujmowanie badanego zjawiska w konkretnych ramach, a w związku z tym daje także szansę na przedstawienie zagadnienia z wykorzystaniem różnych perspektyw składających się na całość zjawiska. Odnosząc się do badań ruchu turystycznego można zauważyć, że złożoność przedmiotu badania odpowiada potrzebie wykorzystania wyspecjalizowanych narzędzi.

 

Do czego może odnosić się badanie?

Realizując projekty badawcze nakierowane na turystykę można określić takie kwestie jak:

 • wielkość/sezonowość ruchu turystycznego;
 • strukturę społeczną grup turystów;
 • preferencje turysty dotyczące np. gastronomii, atrakcji turystycznych, organizacji wyjazdu, wyboru miejsc noclegowych itp..

Dzięki pozyskaniu rozmaitych danych można uzyskać informacje na temat wydatków poniesionych przez turystów na określonym regionie, a także określić pozycję badanego regionu w kontekście atrakcyjności w odniesieniu do innych konkurencyjnych miejsc.

 

Narzędzia budują możliwości procesów

Jednak podstawą do pozyskania tych danych w toku badania ruchu turystycznego jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków pozwolą na:

 • dotarcie do określonej grupy odbiorców;
 • uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w narzędziu;
 • zauważenie nowych powiązań, korelacji;
 • właściwą analizę i przedstawienie wniosków.

Stąd też wybierając odpowiednie narzędzia można przeprowadzać procesy, które będą koncentrować się na postawionym celu oraz inspirować do pogłębienia badanego tematu.

 

Rozwój bierze się w wykorzystanych możliwości

Widząc w procesie możliwości rozwoju należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać posiadane zasoby, które pozwolą na usprawnienie podejmowanych działań. Jednocześnie warto zauważyć, że badanie ruchu turystycznego powinno na każdym etapie swojego działania realizować postawiony cel z uwzględnieniem specjalistycznych narzędzi.

Badania ankietowe od 4 zł.