Tag: badania turystyczne

Na czym koncentrują się badaniu ruchu turystycznego?

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że badanie ruchu turystycznego jest złożonym projektem, który w zakresie realizowanych działań odnosi się do wielu aspektów badanego rynku.

 

Badanie musi odnosić się do całości zjawiska

Mówiąc o projektowaniu przebiegu badania należy uwzględnić takie etapy jak:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Każdy z tych etapów pozwala na ujmowanie badanego zjawiska w konkretnych ramach, a w związku z tym daje także szansę na przedstawienie zagadnienia z wykorzystaniem różnych perspektyw składających się na całość zjawiska. Odnosząc się do badań ruchu turystycznego można zauważyć, że złożoność przedmiotu badania odpowiada potrzebie wykorzystania wyspecjalizowanych narzędzi.

 

Do czego może odnosić się badanie?

Realizując projekty badawcze nakierowane na turystykę można określić takie kwestie jak:

 • wielkość/sezonowość ruchu turystycznego;
 • strukturę społeczną grup turystów;
 • preferencje turysty dotyczące np. gastronomii, atrakcji turystycznych, organizacji wyjazdu, wyboru miejsc noclegowych itp..

Dzięki pozyskaniu rozmaitych danych można uzyskać informacje na temat wydatków poniesionych przez turystów na określonym regionie, a także określić pozycję badanego regionu w kontekście atrakcyjności w odniesieniu do innych konkurencyjnych miejsc.

 

Narzędzia budują możliwości procesów

Jednak podstawą do pozyskania tych danych w toku badania ruchu turystycznego jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków pozwolą na:

 • dotarcie do określonej grupy odbiorców;
 • uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w narzędziu;
 • zauważenie nowych powiązań, korelacji;
 • właściwą analizę i przedstawienie wniosków.

Stąd też wybierając odpowiednie narzędzia można przeprowadzać procesy, które będą koncentrować się na postawionym celu oraz inspirować do pogłębienia badanego tematu.

 

Rozwój bierze się w wykorzystanych możliwości

Widząc w procesie możliwości rozwoju należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać posiadane zasoby, które pozwolą na usprawnienie podejmowanych działań. Jednocześnie warto zauważyć, że badanie ruchu turystycznego powinno na każdym etapie swojego działania realizować postawiony cel z uwzględnieniem specjalistycznych narzędzi.

Ruch turystyczny poddany badaniu

Co więcej dzięki realizacji badań ruchu turystycznego można zapoznać się z oczekiwaniami, potrzebami oraz wymaganiami odbiorców usług, co następnie może przełożyć się na poprawę jakości podejmowanych działań.

 

Turysta słowo, które może znaczyć wiele

Wśród osób odwiedzających dany region można wyróżnić takie osoby, które odwiedzając dane miejsce spędzając tam co najmniej jedną noc czy to w obiekcie noclegowym czy też u znajomych, rodziny itp.. Drugą grupę turystów stanowią tzw. wycieczkowicze, którzy nie korzystają z noclegów. W każdej z tej grup można wskazać osoby zza granicy, jak i obywateli danego państwa, w którym przeprowadzane jest badanie oraz samych mieszkańców danego regionu.

Przystępując do badań skoncentrowanych wokół rynku turystycznego należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są turyści oraz co ich charakteryzuje. Ponadto należy zdać sobie sprawę z głównego celu badania ruchu turystycznego oraz ze złożoności badanego zjawiska oraz ze skomplikowanej roli turysty.

 

Turyści w oczach J. Lipca

Zwracając uwagę na typologię J. Lipca (2009) można wyróżnić trzy typy turystów odzwierciedlających podmiotowy stosunek do podróży, a są to:

 • kolekcjoner, czyli tzw. zbieracz przeżyć, doświadczeń i ludzi;
 • zdobywca to osoba ciesząca się zdobytym trofeum w wymiarze poziomu wyczynu, a nie waloru samego celu;
 • wyczynowiec – podróżuje dla dokonania wyczyny, a nie dla przyjemności.

 

Na to warto zwrócić uwagę!

Realizacja procesu badawczego nakierowanego na badania ruchu turystycznego  powinna odnosić się do najważniejszych kwestii z punktu widzenia wszystkich osób zaangażowanych w badanie, czyli badaczy, zlecających badanie oraz samych turystów. Wśród najważniejszych aspektów przywołanego typu badań wyróżnia się:

 • cele przyjazdu turystów;
 • motywy odpowiedzialne za wybranie danego regionu;
 • sezonowości i długość pobytu;
 • częstotliwość przyjazdów i stopień powrotów turystów;
 • sprawy związane z organizacją całego wyjazdu.

Ujmując rzecz ogólnie kwestie te pozwalają na wskazanie dominujących form turystyki w badanym regionie z uwzględnieniem możliwości związanych z dotarciem do danego miejsca i poruszania się w nim.

 

Metody stosowane w badaniu ruchu turystycznego

Inną bardzo ważną kwestię jest wybranie odpowiedniego narzędzia badawczego, które pozwoli na wydobywanie maksymalnej ilości potrzebnych informacji oraz da szansę na tworzenie kreatywnych strategii rozwojowych. Wśród metod badawczych można wyróżnić te skupiające się na bezpośrednim kontakcie z badanym, jak i takie, które odnoszą się do pośredniego kontaktu z ankietowanych.

Do najpopularniejszych metod mogących zostać wykorzystanymi w przywołanym badaniu zalicza się:

 • CAPI – są wywiadami realizowanymi z pomocą urządzeń mobilnych z zachowaniem obecności ankietera; metoda ta pozwala na szybkie wprowadzanie danych oraz ich analizę, co przekłada się na zminimalizowanie potrzebnych środków finansowych;
 • CAWI – to metoda opierająca się w 100% na drodze online, zaś sama grupa objęta badaniem otrzymuje w wersji elektronicznej kwestionariusz, który wypełniany jest przez te osoby w dowolnym czasie z zachowanie odpowiedniego komfortu;
 • CATI – to forma wywiadu telefonicznego realizowanego ze wspomaganiem komputerowym, pozwala ona na szybkie pozyskiwanie oraz analizowanie danych oraz utrzymanie kontaktu z ankietowanym, a więc także objaśnienia pytań bądź odpowiedzi;
 • PAPI – są papierową formą ankiety, która daje możliwość pozyskiwania informacji w konkretnym miejscu gromadzenia się turystów.

 

Badanie to nowe możliwości

Co więcej odnosząc się do realizacji projektu badawczego nakierowanego na rynek turystyczny warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak wydatki ponoszone przez turystów oraz sposoby spędzania przez nich wolnego czasu. Każda z tych kwestii pozwoli na wskazanie potencjału turystycznego danego miejsca. Zaś sam proces nakierowany na badanie ruchu turystycznego da możliwości na:

 • wskazanie cech demograficznych, społecznych oraz narodowościowych turystów w danym regionie;
 • określenie miejsc, w którym koncentruje się ruch turystyczny;
 • zdefiniowanie potrzeb oraz oczekiwań turystów.

Właściwie przeprowadzone badanie powinno także odnosić się do opinii turystów, która weryfikuje zdolności oraz przygotowanie danego regionu do przyjęcie turystów, ale także daje możliwości wprowadzenia koniecznych udoskonaleń lub rozszerzenia zakresu dotychczas prowadzonych działań.

Badania ankietowe od 4 zł.