Tag: analiza rynku

Badania rynkowe


Badania rynkowe przeprowadza się w różnych celach, dlatego też do ich wykonywania stosowane są rozmaite metody. Każda sprawdzona agencja badań rynku jest w stanie dobrać technikę badawczą do oczekiwanych rezultatów, miejsca przeprowadzania badań czy stosownie do innych istotnych zmiennych.

Siła w różnorodności

Metodologia badań opinii jest tematem złożonym, bo stale się rozwija. Po części bazuje na podstawowych prawach logiki, podczas gdy w innych aspektach jest kształtowana zależnie od tego, w jakim celu oraz jaką drogą prowadzi się badania. Dzięki temu profesjonalna agencja może dobrać stosowną technikę dla danego klienta.

Badania ankietowe

Jedną z podstawowych metod działania w przypadku badań marketingowych są rzecz jasna badania ankietowe. Jest to metoda otrzymywania danych pierwotnych, polegająca na uzyskaniu bezpośrednich informacji od osoby ankietowanej. Oczywiście, podstawą takiego badania jest odpowiednio stworzony kwestionariusz ankietowy z listą pytań zamkniętych bądź otwartych (albo obu rodzajów).

Rodzaje badań opinii 

W przypadku badań ankietowych stosuje się kilka dróg pozyskiwania informacji do dalszej analizy. Stosowane są wywiady bezpośrednie w formie standaryzowanej (z kwestionariuszem pytań) oraz jakościowej (bez kwestionariusza). Alternatywą są wywiady telefoniczne z krótkimi, zorganizowanymi pytaniami w ramach kwestionariusza. Często stosuje się też ankiety prasowe oraz pocztowe, specjalnie tworzone do celów badań ankietowych. 

Obserwacja

Kolejną z metod przeprowadzania badań opinii są metody bazujące na obserwacji. Prowadzi się w tym zakresie trzy rodzaj obserwacji – bierną, kiedy osoba obserwująca ma tylko zapamiętywać fakty; aktywną, kiedy osoba uczestniczy w procesie tak jak osoby obserwowane. Ostatnia z metod to metoda laboratoryjna, kiedy obiekt obserwowany znajduje się w  sztucznie stworzonych do tego celu warunkach. 

Badania panelowe

Jako badania opinii do celów czysto marketingowych stosuje się badania panelowe, podczas których analizowane są informacje od konkretnej, ściśle określonej grupy badawczej zwanej również panelem. Zazwyczaj takie badania przeprowadzane są dla celów rynkowych.

Metody eksperymentalne

Badania opinii w ramach metod eksperymentalnych przeprowadza się w oparciu o rynek stworzony w niewielkich rozmiarach, na bazie naturalnej sytuacji rynkowej. To pozwala dokładnie analizować m.in. poziom optymalnych cen, wprowadzenie nowych produktów czy odpowiedniej formy reklamowej na podstawie zminiaturyzowanego, ale naturalnego rynku.

Badania rynku farmaceutycznego

 

Na rynku farmaceutycznym panuje dziś tak duża konkurencja jak nigdy dotychczas. Klient może zaopatrzyć się w wiele leków Rx, OTC oraz suplementów diety, których skład różni się jedynie niewielkimi detalami. Aby mieć szansę zaistnieć na rynku, koncerny farmaceutyczne muszą swoje działania starannie planować, dostosowując je do potrzeb docelowych klientów. Bardzo pomocne pod tym względem są badania i analizy rynku. Wdrożenie wniosków pozyskanych w ich ramach daje szansę m.in. poprawy wizerunku marki oraz wzrostu jej świadomości. Znacznie ułatwione jest zarazem opracowanie efektywnej strategii marketingowej, która pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Jakich obszarów mogą dotyczyć badania rynku?

Analizy rynku farmaceutycznego mogą odnosić się zarówno do leków dostępnych na receptę (OTC), jak i niewymagających ich okazania (OTC). Badania coraz częściej dotyczą również do produktów i marek suplementów diety (w tym zwłaszcza probiotyków) oraz kosmetyków.

W ramach projektów badawczych można zbadań potrzeby i przyzwyczajenia klientów oraz ich sposoby zachowania w sytuacji wystąpienia objawów mogących wskazywać na stan chorobowy. Istnieje także możliwość aby dowiedzieć się, z jakimi uciążliwościami zmagają się pacjenci w przypadku stosowania określonych preparatów. Badania rynku farmaceutycznego mogą poza tym skupić się na kwestii oceny opakowań leków, koncepcji reklamowych czy też identyfikacji skojarzeń z określonymi markami. Pozwalają również zidentyfikować najbardziej skuteczne kanały promocji oraz dystrybucji.

W ramach prowadzonych analiz firma farmaceutyczna ma także możliwość rozpoznania kwestii elastyczności cenowej, a także skłonności klientów do polecania określonych produktów swoim znajomym. Ponadto badania mogą dotyczyć weryfikacji jakości obsługi klienta w aptece czy też być skoncentrowane wokół analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kim mogą być respondenci?

Nasza firma realizuje badania z wszystkimi uczestnikami rynku farmaceutycznego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

1. kluczowych decydentów;

2. lekarzy oraz pozostałych członków personelu medycznego;

3. przedstawicieli producentów;

4. farmaceutów pracujących w aptekach;

5. liderów opinii.

6. menedżerów placówek medycznych;

7. pacjentów.

Pozwalamy odkryć jednostkowej insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku dla farmacji mają na celu zwłaszcza odkrycie insightów konsumenckich, rozumianych jako ukryte i niezaspokojone potrzeby klientów, odnoszące się do kwestii korzystania z produktów medycznych. Projekty badawcze realizujemy już od 15 lat, co pozwala nam zagwarantować wysoką rzetelność prowadzonych pomiarów.


 


 


 

 

Analizy rynku pracy

 

Rynek pracy rządzi się własnymi prawami lecz jak na każdym rynku, także i tutaj zaobserwować można mechanizmy generujące zmiany w czasie, a także problemy i szanse o różnych skalach i zasięgach. Wszystko to jest niezmierni istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, pracobiorców, jak i instytucji pośredniczących w pozyskaniu zatrudnienia.

 

Jakich obszarów mogą dotyczyć analizy rynku pracy?

Uwzględniając jego specyfikę, oferujemy Państwu kompleksową analizę lokalnych rynków pracy i panującej na nich sytuacji, zwłaszcza w zakresie problematyki:

 • kondycji sektorów przedsiębiorczości;
 • monitoringu deficytowych/nadwyżkowych zawodów i specjalizacji;
 • diagnostyki/prognoz rozwojowych w odniesieniu do gmin/powiatów/regionów.

 

Znajomość realnego popytu i podaży pracy umożliwia:

 • optymalne dopasowywanie form wsparcia do potrzeb poszukujących i oferujących pracę;
 • prognozowanie zapotrzebowania na wsparcie i wypracowywanie strategii pomocowych na najbliższe lata;
 • ocenę skuteczności dotychczas udzielonego wsparcia;
 • dobór optymalnej lokalizacji dla zakładu pracy;
 • odnalezienie nisz rynkowych, niezbędnych przy projektowaniu nowych biznesów;
 • optymalizację systemów wynagradzania/premiowania/motywowania pracowników.

 

Kim mogą być respondenci?

Aby każda nasza analiza rynku pracy była dokonana w sposób kompleksowy i wiarygodny, realizujemy badania z udziałem wszystkich uczestników rynku pracy, w tym m.in. z:

 • instytucjami rynku pracy;
 • przedsiębiorcami;
 • osobami bezrobotnymi;
 • osobami podejmującymi zatrudnienie.

 

Jakimi metodami pozyskujemy dane do analiz rynku pracy?

Z racji na mnogość aspektów prawnych, jakie obowiązują na rynku pracy, jego badanie prowadzimy zgodnie z metodologią, na którą powołują się wypracowane w tym zakresie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dane do naszych analiz rynku pracy gromadzimy, wykorzystując takie metody/techniki badawcze:

 • ilościowe: telefoniczne wywiady CATI, wywiady osobiste CAPI, wywiady internetowe CAWI, wywiady tradycyjne PAPI;
 • jakościowe: wywiady IDI/FGI, panele eksperckie.

 

Nasz proces badawczy, prócz samego pozyskania danych, obejmuje:

 • opracowanie narzędzi badawczych;
 • dokonanie pomiaru (ankietyzacji/wywiadów);
 • analizę zebranego materiału badawczego;
 • sformułowanie wniosków i wynikających z nich rekomendacji;
 • opracowanie zbiorczego raportu końcowego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie analizy Rynu pracy. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Badania konsumenckie – co należy o nich wiedzieć?

 

Regularne badanie rynku pozwala na rozkwit przedsiębiorczości. Żadna szanująca się firma nie zrezygnuje z tego rodzaju analiz. Dzięki odpowiednim badaniom można poznać m.in. preferencje konsumenckie i najnowsze trendy zakupowe. Analizy rynku są świetnym sposobem na zorientowanie się w zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

Badania konsumenckie – jak się je przeprowadza?

Jest kilka metod pozwalających na zebranie danych od konsumentów. Do najpopularniejszych rodzajów badań rynkowych można zaliczyć ankiety. Kwestionariusze są przygotowywane w profesjonalnych firmach zajmujących się analizami danych. To właśnie w takich punktach rozmawia się o sposobach zadawania pytań. Specjaliści sprawdzają, czy klientom łatwiej odpowiadać w formie tabeli, podkreślania podanych przykładów itd. Ankiety mogą mieć formę papierową, elektroniczną lub telefoniczną.

Fokusy – co to takiego?

Bardzo skuteczną formą analizy rynku jest poddanie kilku osób badaniu fokusowemu. To kameralne badania konsumenckie. W jednym pomieszczeniu prowadzący przepytuje małą grupę (maksymalnie 12 osób, ale im mniej tym zwykle lepiej). Zespół dobiera się na podstawie konkretnych wytycznych.

Chodzi o to, by zebrać dane od interesującej nas grupy docelowej. Badania rynkowe tego typu mówią nam o preferencjach podobnych sobie ludzi. Fokusy są bardzo adekwatne. Dają miarodajną analizę rynku. Zwykle informacje uzyskane z fokusów okazują się przydatne z perspektywy przedsiębiorcy.

Analiza danych zastanych

Nie zawsze badania konsumenckie odbywają się przy pełnej świadomości osoby badanej. Czasami dane zbiera się bez wiedzy konsumenta. Przykładem takich analiz danych są różnego rodzaju programy lojalnościowe oraz informacje wydane przez wyszukiwarki internetowe. Uruchamiając kartę lojalnościową i podając ją sprzedawcy podczas zakupów oddajemy dane o tym, co kupujemy, ile to kosztuje i co nam się podoba. Z historii wyszukiwań korzysta np. Facebook. Nie bez przyczyny na popularnym portalu społecznościowym wyświetlają się reklamy nawiązujące do naszych zainteresowań.

Co zrobić z uzyskanymi informacjami?

Pozyskane dane mogą posłużyć do zmiany oferty lub do zweryfikowania działań konkurencji. Dzięki danym dotyczącym zapotrzebowania na pewne produkty, można uruchomić limitowaną edycję konkretnych wyrobów. Informacje uzyskane z badań konsumenckich przydają się także przy ustalaniu cen.

Analizy pozwalają na zrozumienie, jaką realną wartość ma wśród klienteli dana usługa lub produkt. Jeżeli klienci są szczerze zainteresowani konkretnym produktem, wówczas można sobie pozwolić na podniesienie ceny. Trzeba być jednak ostrożnym -  zbyt duża cena zawsze odstrasza, nawet jeśli wyrób przeznaczony jest dla zamożniejszej części społeczeństwa.

Analizy konkurencji, czyli jak osiągnąć dominującą pozycje na rynku

Konkurencja nie śpi. To hasło bardzo dobrze zna każda firma. I to nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale i praktycznym. Obecność na rynku to bowiem nie tylko kwestia tego, czy uda się nam przetrwać, ale też kwestii nieustannej wręcz walki o klienta, który, jeśli nie znajdzie u nas tego, czego szuka, po prostu pójdzie do kogoś innego.

Istota analizy konkurencji

Analizy konkurencji to szereg działań o charakterze badawczym, których celem jest zidentyfikowanie oraz monitoring konkurencji. I chodzi tutaj nie tylko o konkurentów obecnych, ale również o tych potencjalnych, którzy mogą mieć realny wpływ na naszą pozycję na rynku. Co poddawane jest analizie? Wszystkie czynniki, które mają wpływ na pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku.

Konkurencja pod lupą

Jeśli zależy nam na rzetelnych analizach konkurencji, musimy przeprowadzić je niezwykle kompleksowo. Oczywiście nie my sami, ale firma, która badaniami rynku zajmuje się zawodowo. A co konkretnie jest analizowane? Po pierwsze strategia konkurencji, a wraz z nią jej plany i cele. Kolejnym aspektem są mocne i słabe strony oraz wzorce zachowań. W tym wszystkim chodzi o to, żeby asortyment podmiotu, który chce znać swoją konkurencję, porównać z asortymentem innych działających na rynku przedsiębiorstw.

Cztery poziomy analizy

W literaturze przedmiotu poświęconej analizom konkurencji możemy spotkać się z twierdzeniem, że obejmować one mogą cztery główne poziomy. Pierwszy z nich dotyczy marki, a mówiąc konkretniej produktów i usług zbliżonych do tych, które oferuje konkurencja. Drugi poziom to gałąź, czyli wszystkie produkty podobne, także te, które różnią się ceną. Trzeci poziom obejmuje formę produktu, a więc przedsiębiorstwa, których produkowane dobra mają ten sam cel. Ostatni zaś poziom to poziom ogólny obejmujący przedsiębiorstwa, które konkurują o ten sam segment nabywców.

Po co firmom taka analiza?

Analizy konkurencji zawsze mają jasny i sprecyzowany cel. Ten ogólny koncentruje się wokół możliwości przygotowania strategii działania na przyszłość, a tym samym osiągnięcia założonych celów. Dzięki takim analizom można obiektywnie ocenić własną sytuację na rynku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na polskim rynku nie ma dziś czegoś takiego jak monopol. Rosnąca konkurencja po prostu zmusza nas, aby być atrakcyjnym w oczach potencjalnych klientów.

Analiza konkurencji to nie działanie szpiegowskie, ale działanie perspektywiczne. Jego zadaniem jest pomóc przedsiębiorstwu wypłynąć z morza konkurencji i zająć na rynku stabilną i bezpieczną pozycję.

Co możesz zyskać za sprawą analizy rynku farmaceutycznego?

Zanim zdecydujesz podjąć się realizacji najważniejszych z biznesowego punktu widzenia decyzji, warto abyś zminimalizował ryzyko niepowodzenia. Taka zasadność może mieć miejsce przykładowo na etapie wprowadzania nowego produktu do oferty czy poszerzania dotychczasowego rynku zbytu. W tym celu warto zdecydować się na przeprowadzenie analizy rynku. W poniższym artykule podejmujemy tematykę analiz prowadzonych na potrzeby podmiotów farmaceutycznych.

Kto może być zainteresowany przeprowadzeniem analiz?

Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku farmaceutycznego mogą być interesujące zwłaszcza dla decydentów – osób odpowiedzialnych za wyniki kampanii marketingowych. Mogą do nich należeć między innymi producenci produktów medycznych, takich jak preparaty kosmetyczne, leki, suplementy diety, a także różnego rodzaju wyroby medyczne. Nie można wykluczyć także dystrybutorów, konsultantów medycznych, także agencji reklamowych, które obsługują przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

W jaki sposób przebiega proces badawczy?

Kluczowym działaniem badawczym jest analiza danych zastanych. Są one gromadzone na podstawie informacji przekazywanych przez medyczne organizacje publiczne, takie jak chociażby Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Bardzo ważny elementem analizy jest także pozyskiwanie statystyk odnoszących się do liczby pacjentów korzystających z określonych terapii, a także wyposażenia jednostek medycznych. Dane GUS-u służą natomiast rozpoznaniu cech demograficznych klientów placówek służby zdrowia.

Etapem którego nie można pominąć jest także monitoring regulacji prawnych, przede wszystkim mając na uwadze możliwości uzyskiwania dotacji oraz innego typu wsparcia finansowego. Analiza rynku może dotyczyć także zasad prowadzenie działań promocyjnych oraz dystrybucyjnych. Firma badawcza realizująca analizę rynku farmaceutycznego, stoi więc przed koniecznością stałego śledzenia zmian pod kątem zapisów prawnych.

W zakres analizy sektorowej mogą wchodzić także dostępne w Sieci raporty badawcze oraz finansowe. Uzasadnienie ma również wykorzystywanie informacji zamieszczanych w przekazie medialnym (branżowa prasa, biuletyny, rejestry medyczne). Ponadto można poszerzyć badanie o analizę innowacyjnych rozwiązań oraz trendów. W tym celu pozyskuje się informacje zasłyszane podczas konferencji, targów oraz innych eventów, w których uczestniczą podmioty z sektora farmaceutycznego.

Przydatna może okazać się także analiza oferty sklepów internetowych różnych firm oferujących produkty lub sprzęt medyczny. Można się wówczas przyjrzeć oferowanym cenom, wielkości asortymentu, a także stosowanych strategii dystrybucyjnych oraz promocyjnych.

Poprawnie przeprowadzona analiza rynku medycznego pozwala właściwie rozpoznać obecną sytuację oraz kierunki rozwoju branży farmaceutycznej. Stwarza poza tym możliwość wyodrębnienia najsilniejszych graczy na rynku, a także określania jego rozmiaru, struktury oraz szacunkowej wartości.

Co można zyskać dzięki wnioskom z analizy rynku medycznego?

Analiza rynku farmaceutycznego powinna przełożyć sie na mierzalne korzyści biznesowe. Można do nich zaliczyć między innymi:

 • Zdobycie informacji dotyczących wartości sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi e-commerce;
 • Oszacowanie średnich cen mając na uwadze produkty z określonego segmentu rynkowego;
 • Rozpoznanie jaka jest pozycja własnego przedsiębiorstwa względem podmiotów konkurencyjnych;
 • Weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych;
 • Odkrycie potencjalnych możliwości zwiększenia konkurencyjności;
 • Właściwe prognozowanie dynamiki rynku i podejmowanie decyzji na podstawie wiedzy;
 • Identyfikacja kluczowych szans oraz zagrożeń przed wejściem na nowy rynek. 

Jakich informacji może dostarczyć analiza rynku zdrowej żywności?

Rynek ekologicznej żywności dynamicznie się rozwija i każdego roku coraz więcej Polaków chce się zdrowo odżywiać. Jesteśmy w stanie zapłacić znacznie więcej za produkt z logo wskazującym na to, że został on wyprodukowany ekologicznymi metodami. Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy rynku jednoznacznie wskazują, że wartość tego rynku już niebawem może przekroczyć kwotę miliarda złotych. Dowiedz się zatem w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone.

 

W jaki sposób przebiega profesjonalna analizy rynku?

 

Badania takie mają na celu przede wszystkim oszacowanie przybliżonej wartości segmentu zdrowej żywności, a także jego wielkości. Konieczne jest w związku z tym zidentyfikowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących w branży. Są to najczęściej sklepy internetowe oraz tradycyjne punkty sprzedaży żywności eko. Coraz częściej możemy także spotkać się z jedzeniem ekologicznym w popularnych dyskontach oraz supermarketach.

 

Aby dotrzeć do takich informacji trzeba przeprowadzić analizę rynku metodą desk research. Koniecznie jest dotarcie do danych zastanych, publikowanych przez różnego typu instytucje publiczne na czele z Głównym Urzędem Statystycznym. Pozyskamy z tego właśnie źródła informacje na temat przychodów przedsiębiorstw, a także skali ich działalności. Będziemy mogli także pozyskać informacje na temat wartości spożycia poszczególnych typów produktów żywnościowych w polskich gospodarstwach domowych. Poddamy także analizie dane demograficzne, które mogą w ogromnym stopniu wpływać na kształtowanie w przyszłości rynku ekologicznej żywności.

 

Analiza rynku pod kątem prawnym oraz politycznym

 

Ogromny wpływ na dynamikę rozwoju branży eko wywierają także bieżące zmiany w prawie handlowym. Warto w związku z tym na bieżąco śledzić planowane o wdrożenia zmiany przez polityków partii rządzących. Dzięki temu możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać ewentualne kierunki rozwoju.

 

Badania z udziałem dystrybutorów oraz klientów końcowych

 

Dane pozyskane w toku analizy desk research mogą jednak okazać się być niewystarczające, aby móc dogłębnie rozpoznać rynek. Konieczne może okazać się ich poszerzenie o opinie klientów oraz podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję. Ważne jest zidentyfikowanie profilu docelowego klienta – zwłaszcza pod kątem stylu dokonywania zakupów, cech demograficznych oraz osobowościowych. Warto dowiedzieć się co skłania klientów do sięgania po ekologiczną żywność, jakie ceny są w stanie zaakceptować, a także w jakich miejscach dokonują oni zakupów.

 

Wyobraź sobie także taką sytuację, iż rolnicy są zmuszeni znacząco podnieść ceny z uwagi na bardzo ograniczone plony, spowodowane przymrozkami czy innymi niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Przeprowadzając indywidualne wywiady z dystrybutorami będziemy mogli odkryć różnego rodzaju bariery, mogące przyczynić się do zahamowania dynamiki w branży.

 

Podsumowanie

 

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku żywności ekologicznej dostarcza zatem bardzo ciekawych informacji, które mogą pomóc producentom i dystrybutorom żywności w planowaniu działań sprzedażowych oraz marketingowych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach branża to rozwijać się będzie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i najpóźniej do 2020 roku przekroczy wartość jednego miliona złotych.

Analiza rynku i jej pułapki

Podstawowa analiza rynku jest dzisiaj prowadzona niemalże przez każdego i wszędzie. Przynajmniej jeśli chodzi o działania przedsiębiorców gospodarczych. Nie można się temu wcale dziwić. W końcu prywatny przedsiębiorca wchodząc na rynek ryzykuje swoimi własnymi pieniędzmi i tym samym przyszłością swoją i swojej rodziny. Jest to problem i poprzez analizy rynku próbuje się zmniejszać poziom ryzyka. Nie jest to łatwe.


Problem z dostępnością danych


Zazwyczaj największym problemem jest dostępność danych. Jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed analitykiem, jest określenie wielkości rynku i dochodowości działań na nim prowadzonych.

Samo określenie wielkości rynku okazuje się zaskakująco trudne, ponieważ najprościej byłoby to zrobić analizując chociażby wielkość sprzedaży podmiotów na rynku. Te jednak niechętnie dzielą się takimi danymi, a często je wręcz ukrywają. Co więcej, nie mają one najczęściej żadnych obowiązków sprawozdawczych poza obowiązkami podatkowymi i służącymi do nie zawsze użytecznych statystyk publicznych. To wszystko powoduje, że analiza rynku nieraz staje się niemalże wróżeniem z fusów.

Problem z rentownością jest analogiczny, ponieważ takich danych już na pewno żadna firma nie przekaże po dobroci. Są to jej chronione dane handlowe i tylko niektóre podmioty mają obowiązek ich podawania, na przykład podmioty giełdowe. Nawet w ich przypadku dostaniemy jednak jedynie dane zbiorcze, z których trudno jest wywnioskować konkretne kwestii.


Czynniki trudne do przewidzenia


W ramach każdej analizy rynku zazwyczaj dążymy do określenia, jakie poniesiemy koszty w związku z prowadzeniem działalności i jak będzie się rozwijał nasz biznes wraz z całym rynkiem. Pierwszy z tych czynników da się jeszcze w miarę przewidzieć, ale drugi często ogranicza się tak naprawdę do pobożnych życzeń.

W przypadku dowolnej działalności można zazwyczaj precyzyjnie przeanalizować koszty podstawowych procesów technologicznych. Da się na przykład określić, ile kosztuje wyprodukowane gwoździa i jego dostawa do klienta. Jeśli jednak nasz gwóźdź ma być promowany na konkurencyjnym rynku i ma być sprzedawany przez sieć partnerów, okazuje się, że zaczynają się schody i wiele rzeczy trzeba zgadywać.

Rozwój rynku da się przewidywać, ale jak z każdą prognozą, im dłuższa perspektywa czasowa, tym większa pojawia się niepewność. Zmiany rynkowe przewiduje się łatwo zakładając, ze otoczenie rynkowe jest stabilne, ale zawsze zmiana jednego czynnika o dowolnym charakterze może wszystko postawić na głowie.

Funkcja obliczeń w procesach badawczych

Przeprowadzane badania skupiają się na pozyskiwaniu danych, które zostaną poddane odpowiedniej analizie i interpretacji. Obliczenia statystyczne wspierają proces analizy danych oraz pomagają na wysnucie odpowiednich wniosków. Jako że podejmowane badania mogą służyć różnym celom należy w skonkretyzowany sposób określić cel procesu.

 

Dane powiedzą więcej niż myślisz

Przeprowadzenie analizy zbiorów danych umożliwia:

 • stworzenie uogólnionego opisu cech/zmiennych;
 • odkrycie i wskazanie zależności między zmiennymi;
 • weryfikację hipotez statystycznych.

Jako że w procesach badawczych otrzymuje się bardzo wiele danych, a ich analiza niejednokrotnie jest pracochłonna stosuje się odpowiednie metody obliczeń statystycznych, które usprawniają przeprowadzane procesy oraz umożliwiają formułowanie odpowiednich wniosków wynikających z przeprowadzanych projektów badawczych.

 

Każdy etap badania jest najważniejszy

Na trafność otrzymanych procesów badawczych wpływ ma każdy z etapów badania. Od właściwie skonstruowanego celu badawczego, poprzez dobór próby i metod badawczych, aż do analizy danych oraz wykorzystania pozyskanej wiedzy. Sama próba badawcza możne zostać dobrana w sposób:

 • losowy – wszystkie jednostki populacji mają taką samą szansę na znalezienie się w populacji badanej;
 • celowy - jednostki dobierane są w sposób arbitralny.

 

O tym musisz wiedzieć

Wstępna analiza danych opiera się na uwzględnieniu ilości danych, ich typu oraz uwzględnia występujące braki i zastanawia się, w jaki sposób można je zastąpić. W kontekście typu danych wyróżnia się ich charakter ilościowy bądź jakościowy. Zaś co ilości danych uwzględnia się takie kwestie jak ilość zmiennych czy przypadków. Co do metod badawczych, którymi można się posłużyć w procesie badawczym dzielą się one na:

 • ilościowe – koncentrujące się na ilościowym wymiarze zjawiska;
 • jakościowe – skupione na wyjaśnieniu badanego zjawiska.

Obliczenia statystyczne mają za zadanie wesprzeć prace podejmowane przez badacza, a także skrócić proces pozyskiwania rzeczywistych danych. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe staje przeprowadzanie prawidłowych obliczeń na bardzo dużych zbiorach danych.

 

Obliczenia to nie wszystko…

Niezależnie od celu badania czy wybranego narzędzia badawczego do pozyskanych danych należy podchodzić z dużą uważnością. Przeprowadzanie procesów badawczych wymaga od badacza umiejętności dystansowania się od przeprowadzanych badań oraz własnych założeń względem podejmowanych działań. Zastosowanie obliczeń statystycznych powinno natomiast wspierać i ułatwiać podejmowane działania.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Badanie znajomości marki

Jedynym z elementów wizerunku firmy, jest jej marka, którą można określić, jako symbol, nazwę czy znak graficzny, który został stworzony w celu wyodrębnienia firmy wytwarzającej dany produkt, od innych firm konkurencyjnych. Dzięki graficznemu przedstawieniu stanowi ona rodzaj emocjonalnego bodźca, który jest pierwszym elementem trafiającym do potencjalnego klienta.

Kształtowanie świadomości marki odbywa się poprzez utrwalenie jej wizerunku
wśród konsumentów. Określenie dokładnej pozycji marki w środowisku rynkowym umożliwia wykreowanie odpowiedniej strategii rozwoju oraz dobór, jak najskuteczniejszych działań promocyjnych. Świadome kreowanie wizerunku marki ma bezpośrednie przełożenie na jej rozpoznawalność oraz poziom zaufania klientów w stosunku do firmy. Dzięki tak powstałemu przywiązaniu klientów, może dojść do podniesienia sprzedaży oraz wzrostu zysków w danym przedsiębiorstwie. Efektem uświadomienia sobie przez konsumenta, iż określona marka zaspokaja jego potrzeby, jest powstanie stałego przywiązania do określonego produktu danej firmy. W ten sposób wytworzony zostaje rodzaj więzi emocjonalnej w wyniku, której klient pomimo pojawienia się nowości na rynku pozostaje wierny swojemu produktowi. W celu jak najlepszego poznania preferencji konsumentów wobec marki należy pozyskać informacje dotyczące oczekiwań konsumenckich wobec cech produktowych, a także stopnia zapotrzebowania na dany produkt na rynku. Niezbędne w utrwaleniu wizerunku marki, jest oszacowanie czynników, które mogą stanowić barierę do dokonywania zakupu danych produktów. Pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub utrwalenia wizerunku już istniejącego towaru. Umiejętność identyfikacji istnienia marki w świadomości konsumentów umożliwia skuteczniejsze planowanie działań promocyjnych, co może wiązać się bezpośrednio ze wzrostem dochodów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest także dokonanie weryfikacji rozpoznawalności marki wśród istniejących już na rynku marek konkurencyjnych.

 

W oparciu o powstały wizerunek marki można opracować strategię zmierzającą do utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Strategia jest tym, co pozwala organizacji wypracować swoją tożsamość oraz utrzymać ją w dłuższej perspektywie czasowej. Prowadzi ona również do osiągnięcia wcześniej zamierzonego przez przedsiębiorstwo celu. Prawidłowa funkcjonalność stworzonej strategii marki zależna, jest od kilku charakterystycznych elementów. Aby proces budowania tożsamości przebiegał bez zakłóceń należy określić: misję, wizję wiążącą się z uzasadnieniem istnienia marki oraz charakter marki, czyli jej osobowość i styl.

 

Budowanie świadomości marki ma, więc znaczący wpływ na powstanie wizerunku firmy. Dzięki niej możliwe, jest powstanie elementów wyróżniających przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Także konsument uzyskuje informacje, dzięki którym w łatwy sposób może dostrzec pożądane przez siebie produkty. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo mają charakter długotrwały i zmierzają do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.