Tag: badania rynkowe

Badania rynkowe


Badania rynkowe przeprowadza się w różnych celach, dlatego też do ich wykonywania stosowane są rozmaite metody. Każda sprawdzona agencja badań rynku jest w stanie dobrać technikę badawczą do oczekiwanych rezultatów, miejsca przeprowadzania badań czy stosownie do innych istotnych zmiennych.

Siła w różnorodności

Metodologia badań opinii jest tematem złożonym, bo stale się rozwija. Po części bazuje na podstawowych prawach logiki, podczas gdy w innych aspektach jest kształtowana zależnie od tego, w jakim celu oraz jaką drogą prowadzi się badania. Dzięki temu profesjonalna agencja może dobrać stosowną technikę dla danego klienta.

Badania ankietowe

Jedną z podstawowych metod działania w przypadku badań marketingowych są rzecz jasna badania ankietowe. Jest to metoda otrzymywania danych pierwotnych, polegająca na uzyskaniu bezpośrednich informacji od osoby ankietowanej. Oczywiście, podstawą takiego badania jest odpowiednio stworzony kwestionariusz ankietowy z listą pytań zamkniętych bądź otwartych (albo obu rodzajów).

Rodzaje badań opinii 

W przypadku badań ankietowych stosuje się kilka dróg pozyskiwania informacji do dalszej analizy. Stosowane są wywiady bezpośrednie w formie standaryzowanej (z kwestionariuszem pytań) oraz jakościowej (bez kwestionariusza). Alternatywą są wywiady telefoniczne z krótkimi, zorganizowanymi pytaniami w ramach kwestionariusza. Często stosuje się też ankiety prasowe oraz pocztowe, specjalnie tworzone do celów badań ankietowych. 

Obserwacja

Kolejną z metod przeprowadzania badań opinii są metody bazujące na obserwacji. Prowadzi się w tym zakresie trzy rodzaj obserwacji – bierną, kiedy osoba obserwująca ma tylko zapamiętywać fakty; aktywną, kiedy osoba uczestniczy w procesie tak jak osoby obserwowane. Ostatnia z metod to metoda laboratoryjna, kiedy obiekt obserwowany znajduje się w  sztucznie stworzonych do tego celu warunkach. 

Badania panelowe

Jako badania opinii do celów czysto marketingowych stosuje się badania panelowe, podczas których analizowane są informacje od konkretnej, ściśle określonej grupy badawczej zwanej również panelem. Zazwyczaj takie badania przeprowadzane są dla celów rynkowych.

Metody eksperymentalne

Badania opinii w ramach metod eksperymentalnych przeprowadza się w oparciu o rynek stworzony w niewielkich rozmiarach, na bazie naturalnej sytuacji rynkowej. To pozwala dokładnie analizować m.in. poziom optymalnych cen, wprowadzenie nowych produktów czy odpowiedniej formy reklamowej na podstawie zminiaturyzowanego, ale naturalnego rynku.

Badania ankietowe od 4 zł.