Tag: analizy rynku pracy

Analizy rynku pracy

 

Rynek pracy rządzi się własnymi prawami lecz jak na każdym rynku, także i tutaj zaobserwować można mechanizmy generujące zmiany w czasie, a także problemy i szanse o różnych skalach i zasięgach. Wszystko to jest niezmierni istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, pracobiorców, jak i instytucji pośredniczących w pozyskaniu zatrudnienia.

 

Jakich obszarów mogą dotyczyć analizy rynku pracy?

Uwzględniając jego specyfikę, oferujemy Państwu kompleksową analizę lokalnych rynków pracy i panującej na nich sytuacji, zwłaszcza w zakresie problematyki:

 • kondycji sektorów przedsiębiorczości;
 • monitoringu deficytowych/nadwyżkowych zawodów i specjalizacji;
 • diagnostyki/prognoz rozwojowych w odniesieniu do gmin/powiatów/regionów.

 

Znajomość realnego popytu i podaży pracy umożliwia:

 • optymalne dopasowywanie form wsparcia do potrzeb poszukujących i oferujących pracę;
 • prognozowanie zapotrzebowania na wsparcie i wypracowywanie strategii pomocowych na najbliższe lata;
 • ocenę skuteczności dotychczas udzielonego wsparcia;
 • dobór optymalnej lokalizacji dla zakładu pracy;
 • odnalezienie nisz rynkowych, niezbędnych przy projektowaniu nowych biznesów;
 • optymalizację systemów wynagradzania/premiowania/motywowania pracowników.

 

Kim mogą być respondenci?

Aby każda nasza analiza rynku pracy była dokonana w sposób kompleksowy i wiarygodny, realizujemy badania z udziałem wszystkich uczestników rynku pracy, w tym m.in. z:

 • instytucjami rynku pracy;
 • przedsiębiorcami;
 • osobami bezrobotnymi;
 • osobami podejmującymi zatrudnienie.

 

Jakimi metodami pozyskujemy dane do analiz rynku pracy?

Z racji na mnogość aspektów prawnych, jakie obowiązują na rynku pracy, jego badanie prowadzimy zgodnie z metodologią, na którą powołują się wypracowane w tym zakresie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dane do naszych analiz rynku pracy gromadzimy, wykorzystując takie metody/techniki badawcze:

 • ilościowe: telefoniczne wywiady CATI, wywiady osobiste CAPI, wywiady internetowe CAWI, wywiady tradycyjne PAPI;
 • jakościowe: wywiady IDI/FGI, panele eksperckie.

 

Nasz proces badawczy, prócz samego pozyskania danych, obejmuje:

 • opracowanie narzędzi badawczych;
 • dokonanie pomiaru (ankietyzacji/wywiadów);
 • analizę zebranego materiału badawczego;
 • sformułowanie wniosków i wynikających z nich rekomendacji;
 • opracowanie zbiorczego raportu końcowego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie analizy Rynu pracy. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Badania ankietowe od 4 zł.